اطلاعات داروی آب مقطر

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مکانيسم اثر
آب استريل براي شستشو به عنوان يک محلول تميزکننده مکانيکي براي شتشوي استريل حفرات بدن، بافت‌ها يا زخم‌ها، مثانه، با استفاده از کاتتر و لوله‌هاي جراحي، و نيز براي شستن و خيساندن پانسمان‌هاي جراحي و لوازم و نمونه‌هاي آزمايشگاهي به کار مي‌رود. هم‌چنين، اين محلول براي رقيق کردن داروهايي که براي شستشو و يا به صورت حامل در ساير فرآورده‌هاي دارويي مصرف مي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: آب استريل يک محلول هيپوتونيک است و موجب هموليز مي‌شود (در عين اعمال جراحي)، در مواردي که احتمال جذب سيستميک وجود دارد.
موارد احتياط: اين فرآورده به هيچ‌وجه قابل تزريق نيست و از اضافه کردن آن به محلول‌هاي تزريقي بايد خودداري شود.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
موضعي: انبساط يا پارگي بافت‌ها (در صورت استفاده از حجم يا فشار زياد در حين شستشوي حفرات بسته).
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
براي شستشو و رقيق کردن در مواردي که نياز به آب استريل فاقد ماده تب‌زا و هر گونه ماده محلول است.
مقدار مصرف بر اساس سطح عضو مورد نظر که بايد شستشو شود و روش مصرف تعيين مي‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: محلول شستشو.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A
اشكال دارويي:
Injection: 2, 3, 5, 10, 500, 1000ml
ملاحظات اختصاصي
1- هنگام شستشوي حفرات بدن و مثانه، رعايت شرايط استريل ضروري است.
2- آب استريل براي شستشو در درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد يا پايين‌تر نگهداري شود.
3- از قرار دادن اين فرآورده در گرماي بيش از حد و منجمد کردن آن خودداري شود.
4- اين فرآورده نبايد حرارت داده شده و يا در درجه حرارت بيش از 66 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
5- اين فرآورده داراي pH معادل 7-5 است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite