وحید مجیدی

اطلاعات داروی آملودیپین آتروواستاتین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف
الف) هايپرتانسيون، آنژين پايدار مزمن، آنژين پرينزمتال و هايپرکلسترولمي فاميلي يا غير فاميلي هتروزيگوت، ليپيدمي مختلط ، افزايش تري گليسريد سرم، ديس بتا ليپوپروتئينمياي اوليه و هايپرکلسترولمي فاميلي هموزيگوت.
بزرگسالان: 10-5 ميلي گرم آملوديپين همراه با 80-10 ميلي گرم آتورواستاتين خوراکي يک بار در روز. با مشخص شدن اثرات دارو دوز مناسب انتخاب مي‌ شود.
ب) هايپرتانسيون و هايپرکلسترولمي فاميلي هتروزيگوت در کودکان.
پسرها و دخترها پس از قاعدگي با سن بالاتر از 10 سال : 5 ميلي گرم آملوديپين همراه با 20-10 ميلي گرم آتورواستاتين خوراکي يک بار در روز. با مشخص شدن اثرات دارو دوز مناسب انتخاب مي‌ شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 5/10, 5/20 mg
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بلوک کننده کانال کلسيمي دي هيدروپيريديني- مهار کننده آنزيم HMG-CoA ردوکتاز.
طبقه‌بندي درماني: ضد آنژين، ضد هايپرتانسيون، کاهنده کلسترول.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram