وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی آموکسی سیلین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف ـ عفونتهاي سيستميك، عفونتهاي حاد و مزمن مجاري ادراري ناشي از ارگانيسمهاي حساس.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/day 1500-750 در مقادير منقسم (هر هشت ساعت) مصرف مي‌ شود.
كودكان : از راه خوراكي، ‌مقدار mg/kg/day 40-20 در مقادير منقسم (هر هشت ساعت) مصرف مي‌ شود.
ب ـ درمان سوزاك ساده.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار سه گرم همراه با يك گرم پروبنسيد به صورت مقدار واحد مصرف مي‌ شود.
پ ـ عفونتهاي ساده مجاري ادراري ناشي از ارگانيسمهاي حساس.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار سه گرم به‌ صورت مقدار واحد مصرف مي‌ شود.
مصرف در نارسايي كليه
اگر كليرانس كراتينين 30-10 ميلي ليتر در دقيقه باشد، مقدار مصرف تعيين شده هر 12 ساعت و ‌اگر كمتر از 10 ميلي ليتر در دقيقه باشد، مقدار مصرف تعيين شده هر 24 ساعت خواهد بود. بعد از همودياليز ممكن است مقادير مكمل لازم باشد.
مكانيسم اثر
آموكسي سيلين باكتري كش است. اين دارو به پروتئينهاي پيوند يابنده به پني سيلين در غشاي سلولي باكتري مي‌ چسبد و ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي‌ كند.
طيف اثر آموكسي سيلين عبارت است از باكتري هاي گرم مثبت كه آنزيم پني سيليناز توليد نمي‌كنند، استرپتوكوك گروه B، نيسرياگونوره آ، پروتئوس ميرابيليس، سالمونلا، و هموفيلوس آنفلوانزا. همچنين، اين دارو بر استافيلوكوك اورئوس، استرپتوكوك پيوژن، استرپتوكوك بويس، استرپتوكوك ويريدانس، نيسريامننژيتيديس، اشرشياكلي، بوردتلا پرتوسيس، سالمونلا تيفي، گاردنلا واژيناليس، پپتوكوكوس و پپتو استرپتوكوكوس مؤثر است.
موارد منع مصرف و احتياط:
به نظر مي‌ رسد مصرف همزمان با آلوپورينول، بروز بثورات جلدي ناشي از هر دو دارو را افزايش مي‌ دهد.
پروبنسيد ترشح لوله‌اي آموكسي سيلين را مسدود كرده و غلظت سرمي اين دارو را افزايش مي‌ دهد.
مصرف همزمان با متوتركسات ترشح لوله‌اي اين دارو را كاهش مي‌ دهد و بنابراين، ‌دفع اين دارو را به تأخير انداخته و به افزايش و پايداري غلظت سرمي متوتركسات منجر مي‌ شود.
مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها سبب بروز اثرات سينرژيك باكتري كش در مقابل بعضي از گونه‌هاي آنتروكوكسي و استرپتوكوك گروه B مي‌ شود. با اين وجود، ‌اين داروها از نظر فيزيكي و شيميايي با يكديگر نارسازگارند و در صورت اختلاط يا مصرف همراه يكديگر بي اثر خواهند شد.
ممكن است منجر به كاهش اثربخشي داروهاي ضد بارداري خوراكي شود و بايد به بيمار توصيه شود از يك روش ضد بارداري ديگر استفاده كند.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است نتايج آزمونهاي گلوكز ادرار با سولفات مس (آزمون بنديكت يا كليني تست) را تغيير دهد. به هنگام مصرف آموكسي سيلين، ‌براي تعيين ميزان گلوكز ادرار بايد از روش گلوكز اكسيداز (Tes Tape يا Clinistix) استفاده كرد.
ممكن است باعث كاهش كاذب غلظت سرمي آمينوگليكوزيدها شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: حدود 80 درصد پس از مصرف خوراكي جذب مي‌ شود. حداكثر غلظت سرمي آن طي 5/2-1 ساعت بعد از مصرف خوراكي حاصل مي‌ شود.
پخش: در مايعات سينوويال و صفاقي و پلور و در ريه‌ها، ‌پروستات، عضلات، ‌كبد و كيسه صفرا انتشار مي‌ يابد. همچنين، اين دارو به داخل گوش مياني، ‌سينوس فكي و ترشحات نايژه ‌ها، لوزه‌ها و خلط نفوذ مي‌ كند. حدود 20-17 درصد اين دارو به پروتئين پيوند مي‌ يابد.
متابوليسم: فقط تا حدي متابوليزه مي‌ شود.
دفع: عمدتاً از راه كليه و از طريق ترشح لوله‌اي و فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌ شود.
اين دارو در شير مادر نيز ترشح مي‌ شود. نيمه عمر دفع آن در بزرگسالان حدود 5 /1-1 ساعت است. در بيماران مبتلا به نارسايي كليه، نيمه عمر دارو به 5 /7 ساعت مي‌ رسد.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به پني سيلين ها يا سفالوسپورين ها ، ‌مونو نوكلئوز عفوني.
موارد احتياط: نارسايي كليه (مقدار مصرف در نارسايي متوسط تا شديد كليه بايد كاهش يابد).
اشكال دارويي:
Powder, For Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5ml
Capsule: 250, 500mg
Tablet: 500mg
Tablet, Chewable: 250mg
Tablet, Dispersible: 125, 250 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آمينو پني سيلين.
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيك.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
براي جذب حداكثر دارو، آموكسي سيلين را بايد با معده خالي مصرف كرد، ‌ولي غذا تأثير چنداني بر جذب دارو ندارد.
سوسپانسيون آموكسي سيلين بعد از تهيه به مدت هفت روز در دماي اتاق و 14 روز در يخچال پايدار است.
آموكسي سيلين ممكن است كمتر از آمپي سيلين باعث بروز اسهال شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
سوسپانسيون را قبل از مصرف به خوبي تكان دهيد.
در صورت بروز اسهال، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف در سالمندان: نيمه عمر دارو در بيماران سالمند، به دليل كاهش ترشح لوله‌اي، ‌مي‌تواند افزايش يابد.
مصرف در شيردهي: آموكسي سيلين به راحتي در شير مادر ترشح مي‌شود. بي ضرري مصرف دارو در زنان شيرده ثابت نشده است. قطع شيردهي و تغيير رژيم غذايي كودك در دوران درمان با اين دارو توصيه مي‌ شود.
مصرف در بارداري: عليرغم نبود مطالعات كنترل شده كافي، ‌دارو بدون هيچ شواهدي از عوارض جانبي، به شكل مؤثري بكار رفته است.
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: تهوع، ‌استفراغ، اسهال، كوليت سودو ممبران، ‌درد شكمي، گاستريت، گلوسيت، ‌استوماتيت.
اعصاب مركزي: بي قراري ، ‌اضطراب، گيجي، افسردگي، منگي، خستگي، توهم، خواب آلودگي، تشنج.
ادراري ـ تناسلي : نفريت حاد بينابيني، واژينيت، نفروپاتي.
خون: كم خوني، ‌ترومبوسيتوپني، ‌ائوزينوفيلي، لكوپني، آگرانولوسيتوز، ‌آنمي هموليتيك، پورپوراي ترومبو سيتوپنيك.
ساير عوارض: حساسيت مفرط (بثورات اريتماتويي ماكولي پاپولي، ‌كهير، واكنش آنافيلاكسي)، سوار شدن عفونت باكتريايي يا قارچي.
توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط و يا مسموميت مغز استخوان و يا نفريت حاد بينابيني، بايد مصرف دارو قطع گردد.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: حساسيت عصبي ـ عضلاني و يا حمله تشنجي.
درمان: در صورتي كه دارو طي چهار ساعت يا كمتر مصرف شده باشد، ‌بايد فوراً معده را با تحريك استفراغ و يا از طريق لوله بيني ـ معدي (NG-Tube) شستشو داد. سپس، ‌براي كاهش جذب مي‌ توان ذغال فعال مصرف كرد. آموكسي سيلين به وسيله همودياليز از بدن خارج مي‌ شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram