اطلاعات داروی آمیل نیترات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) آنژين صدري.
بزرگسالان: مقدار 3/0-18/0 ميلي‌ليتر، برحسب نياز، استنشاق مي‌شود.
ب) مسموميت با سيانيد.
بزرگسالان و كودكان: مقدار 3/0 ميلي‌ليتر (يك آمپول) به مدت 30-15 ثانيه استنشاق مي‌شود. اين عمل هر 60 ثانيه، تا آماده ‌شدن انفوزيون وريدي نيترات سديم و تيوسولفات سديم، تكرار مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: كم‌خوني شديد، حساسيت مفرط به دارو، آسيب به سر، خونريزي مغزي (اين دارو عروق مننژ را گشاد مي‌كند).
موارد احتياط:
الف) كمي فشار خون و گلوكوم.
ب) از آنجا كه اين دارو فشار خون مادر و جريان خون جفت را كاهش مي‌دهد، مصرف آن در زنان آبستن مي‌تواند به جنين صدمه برساند.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: سردردهاي مداوم و شديد، سرگيجه، ضعف، انقباض ناگهاني عضلات.
قلبي ـ عروقي: كمي فشار خون در حالت ايستاده، تاكيكاردي، تپش قلب، غش.
پوست: گشاد شدن عروق زير پوست، برافروختگي آشكار صورت و گردن، تعريق، عرق سرد.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
خوني: وجود متهموگلوبين در خون.
توجه: در صورت كاهش شديد فشار خون و يا بروز غش، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: وجود متهموگلوبين در خون كه با غشاهاي مخاطي و پوست آبي‌رنگ، كمي فشار خون، تاكيكاردي، تپش قلب، تغييرات پوستي، تعريق زياد، سرگيجه، سنكوپ، سرگيجه حقيقي، سردرد، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهايي، افزايش فشار داخل جمجمه، اغتشاش شعور، تب متوسط، و فلج ناشي از ضايعة عصبي (paralysis) مشخص مي‌شود. كمي اكسيژن خون ممكن است به اسيدوز متابوليك، سيانوز، تشنج، اغما، و كلاپس قلبي منجر گردد.
درمان: جريان زياد اكسيژن، تجويز متيلن‌بلو.
مقدار مصرف معمول متيلن‌بلو براي بزرگسالان و كودكان mg/kg 2-1 است كه از راه وريدي طي چند دقيقه به آهستگي تزريق مي‌شود. در موارد شديد، اين مقدار مي‌تواند فقط يك بار ديگر تكرار شود. مقدار بيش از mg/kg 4 مي‌تواند موجب متهموگلوبينمي شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با الكل، فنوتيازينها، مسدود كننده گيرنده‌هاي بتا، يا داروهاي پايين‌ آورنده فشار خون ممكن است موجب كمي شديد فشار خون شود.
مکانيسم اثر:
آميل‌نيتريت با كم كردن فشار پايان دياستولي بطني (پيش‌بار) و مقاومت سيستميك عروق و كم كردن فشار شرياني (پس‌بار) نياز ميوكارد به اكسيژن را كاهش مي‌دهد.
اين دارو جريان عروق فرعي كرونر قلب را افزايش مي‌دهد و با شل‌كردن عضلات صاف عروق، آنها را به طور عمومي گشاد مي‌كند. آميل‌نيتريت ساير عضلات صاف، از جمله عضلات صاف نايژه‌اي و صفراوي را نيز شل مي‌كند. در مسموميت با سيانيد، اين ‌دارو هموگلوبين را به متهموگلوبين تبديل مي‌كند، كه اين ماده با سيانيد واكنش كرده و تركيب غير سمي سيانومتهموگلوبين را به ‌وجود مي‌آورد.
فارماكوكينتيك:
جذب: بعد از استنشاق به راحتي از مجراي تنفسي جذب مي‌شود. اثر آن طي 30 ثانيه شروع شده و 5-3 دقيقه طول مي‌كشد.
پخش: در مورد پخش اين دارو اطلاعاتي در دست نيست.
متابوليسم: آميل‌نيتريت كه يك نيترات آلي است، در كبد متابوليزه مي‌شود و به يك نيترات معدني، كه گشادكننده عروق ضعيفتري است، تبديل مي‌شود.
دفع: يك‌ سوم مقدار مصرف استنشاق ‌شده اين دارو از طريق كليه دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Injection for Inhalation: 0.03ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گشادكننده عروق.
طبقه‌بندي درماني: پادزهر مسموميت با سيانيد (نيترات).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
ملاحظات اختصاصي
1- بعد از استنشاق بيمار بايد در حالت نشسته و يا خوابيده قرار گيرد. آمپول را شكسته و براي استنشاق زير بيني بيمار نگه‌مي‌دارند.
2- وضعيت كمي فشار خون در حالت ايستاده بيمار بايد پيگيري شود. به بيمار نبايد اجازه ايستادن در موقع و بعد از استنشاق دارو داده شود.
3- آميل‌نيتريت به ميزان زيادي قابل احتراق است. از نزديك كردن دارو به مواد آتش‌زا خودداري گردد.
مصرف در سالمندان: كمي فشار خون در حالت ايستاده با مصرف اين دارو بيشتر در افراد سالخورده روي مي‌دهد.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي اين دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح آميل‌نيتريت در شير مادر معلوم نشده است. در صورت لزوم، منافع اين دارو در مقابل مضرات آن بايد سنجيده شود.

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
آميل‌نيتريت واكنش رنگي Zlatkis-zak را تغيير مي‌دهد و سبب كاهش كاذب غلظت كلسترول خون مي‌شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود