وحید مجیدی

اطلاعات داروی آمینیو گلیکوزاید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي جدي ناشي از باكتري هاي گرم منفي مقاوم به جنتامايسين مصرف مي شود. برتري اين دارو نسبت به جنتامايسين در مقاومت اين آنتي بيوتيك در برابر اغلب آنزيم هاي باكتريايي تخريب كننده آمينوگليكوزيدهاست.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.
عوارض جانبي:
آسيب بخش حلزوني گوش ،مسموميت برگشت پذير كليه ،بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت وكوليت پسود و ممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.
هشدار:
اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.
تداخل دارويي:
درصورت مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويژه سفالوتين) ،آمفوتريسين ،سيكلوسپورين و داروهاي سيتوتوكسيك ،خطر بروز مسموميت كليوي (و احتمالا مسموميت گوشي) افزايش مي يابد.
مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با وانكومايسين خطر بروز مسموميت گوشي و كليوي را افزايش مي دهد.
مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با نيوستيگمين و پيريدوستيگمين ،اثر اين داروهاي كولينرژيك را كاهش مي دهد.
مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با داروهاي مسدد عصب عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي ،ضعف تنفس و حتي آپنه شود. خطر بروز مسموميت گوشي در صورت مصرف آمينوگليكوزيدها با داروهاي مدرگروه لوپ ممكن است افزايش يابد.
از مصرف همزمان دو يا چند آمينوگليكوزيد با يكديگر و مصرف همزمان اين داروها با كاپريومايسين بايد خودداري كرد، زيرا خطر بروز مسموميت گوشي و كليوي و انسداد عصب عضله ممكن است افزايش يابد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از آنجا كه دفع آمينوگليكوزيدها عمدتا كليوي است و غلظت اين داروها در ادرار زياد خواهد بود،بيمار بايد به اندازه كافي آب يا مايعات مصرف كند تا غلظت زياد دارو موجب آسيب به مجاري ادراري نشود.
2.از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بين آميكاسين و ساير داروها وجود دارد،مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها در يك محلول توصيه نمي شود.
اشكال دارويي:
Injection(assulfate):250mg/ml,50mg/ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram