اطلاعات داروی آپو مورفین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ايجاد استفراغ در مسموميت دارويي.
موارد منع مصرف و احتياط:
در مسموميت با قلياها و مواد نفتي ممنوعيت مصرف دارد. در افراد مست و غير هوشيار ممنوع و در افراد دچار شوک و تشنج نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
بي قراري, لرزش دست, خواب آلودگي, تهوع و نارسايي قلبي حاد و مشکل تنفسي.
هشدار:
در مسموميت با قلياها و مواد نفتي ممنوعيت مصرف دارد. در افراد مست و غير هوشيار ممنوع و در افراد دچار شوک و تشنج نبايد مصرف شود.
تزريقي.
اطلاعات دیگر:
بيمار پس از تزريق 200 تا 300 ميلي ليتر آب بنوشد. بيمار بايد در وضعيتي قرار بگيرد که احتمال آسيپيراسيون مواد استفراغي به داخل ريه وجود نداشته باشد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود