وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی آپو مورفین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ايجاد استفراغ در مسموميت دارويي.
موارد منع مصرف و احتياط:
در مسموميت با قلياها و مواد نفتي ممنوعيت مصرف دارد. در افراد مست و غير هوشيار ممنوع و در افراد دچار شوک و تشنج نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
بي قراري, لرزش دست, خواب آلودگي, تهوع و نارسايي قلبي حاد و مشکل تنفسي.
هشدار:
در مسموميت با قلياها و مواد نفتي ممنوعيت مصرف دارد. در افراد مست و غير هوشيار ممنوع و در افراد دچار شوک و تشنج نبايد مصرف شود.
تزريقي.
اطلاعات دیگر:
بيمار پس از تزريق 200 تا 300 ميلي ليتر آب بنوشد. بيمار بايد در وضعيتي قرار بگيرد که احتمال آسيپيراسيون مواد استفراغي به داخل ريه وجود نداشته باشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram