اطلاعات داروی آکتونل ریزیدرونات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مهارکننده بازجدب استخوان (بيس فسفونات).
پيشگيري و درمان اوستئوپوروز بعد ار يائستگي.
بيماري پاژه.
اوستئوپوروز ناشي از مصرف گلوکوکورتيکوئيد (در بيماراني که ميزان 7.5mg يا بيشتر از پردنيزون يا ديگر اکي والانت ها را در روز مصرف مي کنند).

عوارض جانبي:
اضطراب -سرگيجه -سر درد -بي خوابي -ادم محيطي -کاتاراکت -تهوع -اسهال -گاستريت -نفخ -عفونت دستگاه ادراري -برونشيت -درد استخوان -راش -اختلالات دنداني -هايپرتانسيون -آنمي -آرترالژي
تداخل دارويي:
مکمل هاي حاوي کلسيم و کلسيم،منيزيم و آلومينيوم ممکن است با جذب اين دارو تداخل پيدا کنند.
مکانيسم اثر:
از طريق مهار اوستروگلاست هاباعث کاهش ترن اور استخواني و کاهش بازجذب استخواني در سايت هاي رمدلينگ مي شود.
فارماكوكينتيك:
بهتر است دارو نيم ساعت پيش از خوردن صبحانه مصرف گردد چرا که خوردن غذا روي جذب دارو تاثير مي گذارد.
ميزان اتصال دارو به پروتئين پلاسما %24 مي باشد.
نيمه ي عمر اوليه دارو 1.5 ساعت و نيمه ي عمر نهايي آن 480 ساعت مي باشد.
اشكال دارويي:
tablet 5mg
tablet 35mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود