وحید مجیدی

اطلاعات داروی استازولامید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) گلوکوم ثانويه و گلوکوم حاد با زاويه بسته قبل از جراحي.
بزرگسالان: مقدار 250 ميلي گرم هر چهار ساعت يا 250 ميليگرم روزي دو بار از راه خوراکي مصرف مي‌ شود.
از آنجا که تزريق عضلاني اين دارو دردناک است و به علت قليايي بودن ممکن است سبب ايجاد آبسة غي رچرکي شود، تزريق وريدي 500-100 ميلي گرم در دقيقه آن ترجيح داده مي‌ شود.
کودکان: mg/kg 10-5 ، وريدي هر 6 ساعت.
در موارد حاد: 500 ميلي گرم خوراکي و به دنبال آن 125 تا 250 ميلي گرم خوراکي هر 4 ساعت مصرف مي شود. براي کاهش سريع فشار داخل چشم، 500 ميلي گرم از راه وريدي تجويز شده و در صورت نياز مي توان 2 تا 4 ساعت بعد اين دوز را تکرار نمود و سپس دارو را با دوز 125 تا 250 ميلي گرم خوراکي ادامه داد.
ب) ادم ناشي از دارو.
بزرگسالان: 250 تا 375 ميلي گرم (mg/kg 5 ) تکدوز خوراکي براي يک تا دو روز همراه با فواصل يک روزه بدون مصرف دارو (drug-free day)
پ) فلج دورهاي:
بزرگسالان: 250 ميلي گرم دو تا سه بار در روز، حداکثر دوز روزانه : 5/1 گرم.
ت) ادم ناشي از نارسايي احتقاني قلب.
بزرگسالان: هر روز صبح، مقدار 375-250 ميلي گرم از راه خوراکي مصرف مي شود.
کودکان: هر روز صبح، مقدار mg/kg 5 از راه خوراکي مصرف يا از راه عضلاني يا وريدي تزريق مي گردد.
ث) گلوکوم با زاويه باز.
بزرگسالان: مقدار mg/day 1000-250 در چهار دوز منقسم از راه خوراکي مصرف مي‌ شود.
کودکان: mg/kg 30-8 روزانه در 3 دوز منقسم خوراکي مصرف مي‌ شود.
ج) کوه گرفتگي حاد (درمان يا پيشگيري ).
بزرگسالان: مقدار 250 ميلي گرم از راه خوراکي هر 12-8 ساعت مصرف مي شود که ترجيحاً از 24 تا 48 ساعت قبل از صعود شروع شده و تا 48 ساعت پس از ورود به ارتفاع ادامه مي يابد.
چ) حملات تشنجي ميوکلونيک ، حملات تشنجي تونيک - کلونيک مقاوم منتشر (صرع بزرگ ) يا صرع کوچک و حملات تشنجي مختلط.
بزرگسالان و کودکان: مقدار mg/kg/day 30-8 در مقادير منقسم از راه خوراکي مصرف مي‌ شود. مقدار مصرف معمول 1000-375 ميلي گرم در روز از راه خوراکي مي‌ باشد.
در صورت مصرف همزمان با ديگر داروهاي ضد تشنج، معمولاً مقدار مصرف اوليه آن mg/day 250 است.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: بي کفايتي عملکرد کبد (ممکن است باعث بروز ناگهاني اغماي کبدي شود )، کمبود پتاسيم و سديم خون و يا اسيدوز هيپرکلرميک (ممکن است اختلالات الکتروليتي را تشديد کند)، نارسايي کليوي (مسموميت کليوي با اين دارو گزارش شده است).
موارد احتياط: اسيدوز تنفسي و هرگونه مشکل تنفسي (سبب بروز اسيدوز مي‌ شود)، ديابت (ممکن است سبب افزايش غلظت قند خون و ادرار شود)، مصرف همزمان گليکوزيدهاي قلبي (به دليل هيپوکالمي ناشي از استازولاميد زمينه مسموميت با ديژيتال افزايش مي‌يابد) و مصرف همزمان با داروي مدر.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي : خواب آلودگي، اختلال حس، اغتشاش شعور.
پوست: بثورات جلدي.
چشم: نزديکبيني موقت.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، بي اشتهايي.
ادراري ـ تناسلي: کريستالوري، سنگهاي کليوي و هماچوري.
خون: کم خوني آپلاستيک، کمخوني هموليتيک، لکوپني.
متابوليک: اسيدوز هيپرکلرميک، هيپوکالمي، افزايش بدون نشانه اسيد اوريک خون.
موضعي: درد در محل تزريق، آبسه غي رچرکي.
توجه: در صورتي که pH خون از 2/7 کمتر باشد ، بايد مصرف دارو قطع گردد.
مسموميت و درمان
دفع بيکربنات را افزايش مي دهد و ممکن است باعث کاهش پتاسيم خون و اسيدوز هيپرکلرميک شود.
درمان: با ايجاد استفراغ و يا شستشوي معده مي‌ توان دارو را از بدن خارج کرد. وضعيت الکتروليت ‌ها و مايعات بدن بايد پيگيري شود.
تداخل دارويي:
استازولاميد با قليايي کردن ادرار باعث کاهش دفع آمفتامينها، پروکائين آميد، کينيدين و فلکائينيد مي شود.
اين دارو ممکن است دفع ساليسيلات‌ها، فنوباربيتال و ليتيم را افزايش داده و غلظت پلاسمايي اين داروها را کاهش دهد که در اين صورت، تنظيم مقدار مصرف اين داروها لازم است.
مکانيسم اثر:
اثر مدر: استازولاميد آنزيم کربنيک انهيدراز (که مسئول تشکيل يونهاي هيدروژن و بيکربنات از دياکسيدکربن و آب است) را به طور قابل برگشت و غير رقابتي مهار مي‌ کند که اين امر سبب کاهش غلظت يون هيدروژن در لولههاي کليوي و افزايش ترشح يونهاي بيکربنات، سديم، پتاسيم و آب مي‌شود.
اثر ضدگلوکوم: استازولاميد در گلوکوم با زاويه باز و گلوکوم حاد با زاويه بسته قبل از جراحي، با کاهش توليد مايع زلاليه، فشار داخل چشم را کاهش مي دهد.
اثر ضدتشنج: مکانيسم اين اثر شناخته نشده است، ولي استازولاميد با ديگر داروهاي ضد تشنج در انواع مختلف صرع، بخصوص صرع کوچک مصرف مي‌ شود.
بيماري کوه گرفتگي: استازولاميد مدت زمان لازم براي تطبيق با ارتفاع را کوتاه مي‌ کند. اين دارو با مهار تبديل دي اکسيد کربن به بيکربنات، ممکن است فشار دي اکسيد کربن را در بافتها افزايش و فشار آن را در ريه‌ها کاهش دهد. اسيدوز متابوليک حاصل مي تواند با تحريک مرکز تنفسي، اکسيژنگيري را طي هيپوکسي افزايش دهد.
فارماكوكينتيك:
جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي شود.
پخش: در تمامي بافتهاي بدن انتشار مي يابد.
متابوليسم: ندارد.
دفع: به طور عمده از طريق ترشح لوله‌هاي کليوي و بازجذب غير فعال در ادرار دفع مي‌ شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 250mg
Injection, Powder: 500mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهارکننده آنزيم کربنيک انهيدراز.
طبقه‌بندي درماني: ضد گلوکوم، ضدتشنج، ديورتيک، درمان و جلوگيري از موارد حاد کوه گرفتگي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
بيماراني که بلعيدن قرص براي آنها مشکل است، مي توانند قرص را با دو قاشق چايخوري آب گرم حل کنند و بعد دو قاشق چايخوري عسل و يا شربت به آن اضافه کرده بلافاصله ميل کنند. قرص را نبايد در آب ميوه حل کرد.
سوسپانسيون حاوي mg/5ml 250 از دارو مي تواند توسط داروساز تهيه شود و تا يک هفته قابل نگهداري است.
براي تهيه محلول تزريقي بايد حداقل پنج ميلي ليتر آب استريل را به ويال محتوي دارو اضافه کرد.
تزريق عضلاني دارو به دليل قليايي بودن محلول آن دردناک است و تزريق وريدي آن ترجيح داده مي شود.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده و ضعيف بيشتر مستعد ديورز ناشي از دارو هستند و بايد وضعيت آنها به دقت پيگيري شود. افزايش بيش از حد ترشح ادرار باعث دهيدراسيون سريع مي‌ شود که خود به کاهش حجم خون، کمي پتاسيم و سديم خون منجر شده و ممکن است سبب کلاپس گردش خون شود. در اين افراد مي‌ توان مقدار مصرف را کاهش داد.
مصرف در شيردهي: بيضرري مصرف دارو در زنان شيرده ثابت نشده است.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
استازولاميد با قليايي کردن ادرار سبب بروز پاسخ مثبت کاذب در اندازه گيري ميزان پروتئين ادرار با استفاده از Albustix يا Albutest مي شود. اين دارو ممکن است باعث کاهش برداشت يد توسط غده تيروئيد شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram