وحید مجیدی

اطلاعات داروی ایمنو گلوبین آنتی دی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد منع مصرف و احتياط:
1.براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند،Anti-D نبايد مصرف شود.
2.براي نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-كه قبلا نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند،نبايد تجويز شود.
عوارض جانبي:
ناراحتي در محل تزريق ،تب ،درد عضلاني و خواب آلودگي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد.
هشدار:
1.براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند،Anti-D نبايد مصرف شود.
2.براي نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-كه قبلا نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند،نبايد تجويز شود.
تداخل دارويي:
بدليل وجود سايرايمنوگلوبولينها همراه Anti-D،تا 3 ماه بعد از تزريق ،از انجام واكسيناسيون مادر خودداري شود.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي IgG ضدRho(D) است و در افراد Rh-،با مهار پاسخ ايمني نسبت به گلبول هاي قرمز Rh+،از ايجاد حساسيت نسبت به فاكتور Rho(D) جلوگيري مي كند. در افراد Rh- و حساس نشده اي كه خون Rh+ به بدن آنها وارد مي شود اين فرآورده بطور موثر واكنش ايمني را كاهش مي دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.قبل از تجويز و بلافاصله بعد از زايمان ،آزمايش تعيين گروه خوني نوزاد (ABO, Rh) و آزمايش مستقيم آنتي گلوبولين را بايد انجام داد.
2.در صورت لزوم ،در زايمانها،سقطجنين يا انتقال خون ،بايد طي 72 ساعت فرآورده را تزريق نمود.
3.اگر قبل از زايمان Anti-D تزريق شده باشد،لازم است كه مادر يك مقدار مصرف ديگر بعد از زايمان نوزاد Rh+ دريافت كند.چنانچه اين فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زايمان به مادر تزريق شده باشد،بعد از زايمان نيازي به تزريق مجدد نيست ،مگر اينكه مقدار خونريزي جنيني - مادري بيش از 30 ميلي ليتر خون كامل باشد.
4.اين فرآورده را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
حوادث انتقال خون:
به ازاء هر 30 ميلي ليتر خون كامل يا 15 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم ،بايد يك ويال 300 mcg تزريق كرد.
متفرقه:
بعد از تروماي شكمي ،نمونه برداري از مايع آمنيون ،سقط جنين (اعم از خودبخود يا القاء شده)،يا بارداري خارج رحمي در يا بعد از هفته سيزدهم بارداري ،بايد يك ويال تزريق نمود. در صورت تزريق در هفته 13-18 بارداري يك مقدار مصرف mcg 300 ديگر نيز بايد در هفته هاي 26-28 بارداري تزريق شود.
اشكال دارويي:
Injection:300 mcg vials

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram