اطلاعات داروی ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) پيشگيري از رد حاد پيوند كليه بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 15 از راه وريدي به مدت 14 روز تجويز مي‌شود؛ سپس همين دوز با فواصل يك روز در ميان طي 14 روز آينده تجويز مي‌شود (در مجموع 21 دوز طي 28 روز). اولين دوز ATG بايد طي 24 ساعت قبل يا بعد از پيوند تجويز شود.
ب) درمان رد حاد پيوند كليه
بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 15-10 از راه وريدي به مدت 14 روز تجويز مي‌شود؛ در صورت نياز مي‌توان همين دوز را با فواصل يك روز در ميان در 14 روز آينده تجويز نمود (در مجموع 21 دوز طي 28 روز). درمان با ATG بايد با بروز اولين نشانه‌هاي رد حاد پيوند شروع شود.
پ) آنمي آپلاستيك
بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 20-10 از راه وريدي به مدت 8 تا 14 روز تجويز شده و به دنبال آن تجويز يك روز در ميان تا 14 روز ديگر ادامه مي‌يابد (در مجموع 21 دوز طي 28 روز).
ت) پيوند پوست
بزرگسالان: مقدار mg/kg 10 وريدي 24 ساعت قبل از پيوند شده و سپس مقدار mg/kg 15-10 يك روز در ميان تجويز مي‌شود. دوز نگهدارنده براساس پاسخ باليني و نشانه‌هاي باليني فعاليت سركوب كننده ايمني تعيين شده و از دوز روزانه mg/kg 5 تا mg/kg 40 متفاوت است. درمان معمولاً تا زماني ادامه مي‌يابد كه پوست پيوند شده كمتر از 20% كل سطح بدن را بپوشاند؛ اين اغلب نياز به 60-40 روز درمان دارد.
ث) پيوند مغز استخوان، بيماري واكنش ميزبان عليه پيوند (GVHD) پس از پيوند مغز استخوان
بزرگسالان: مقدار mg/kg 10-7 وريدي يك روز در ميان تا 6 دوز تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو؛ تست پوستي حداقل 1 ساعت قبل از دوز اول پيشنهاد شده است. در صورت بروز تورم يا قرمزي بزرگتر از mm 10، خطر بروز واكنش‌هاي شديد سيستميك مثل آنافيلاكسي با تجويز دارو وجود خواهد داشت. در صورت بروز واكنش‌هاي شديد به تست پوستي، مثل افت فشار، تاكيكاردي، تنگي نفس، راش‌هاي منتشر يا آنافيلاكسي، دارو نبايد استفاده شود.
موارد احتياط: افرادي كه ديگر داروهاي سركوبگر ايمني مثل كورتيكواستروئيدها يا آزاتيوپرين را نيز دريافت مي‌كنند.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: تب، سردرد، احساس كسالت، تشنج.
قلبي ـ عروقي: درد سينه، ادم، افت فشارخون، انسداد وريد ايلياك، تنگي شريان كليوي، تاكيكاردي، ترومبوفلبيت.
حلق: اسپاسم حنجره.
دستگاه گوارش: اتساع شكم، اسهال، درد ناحيه اپي‌گاستر، تهوع، استوماتيت، استفراغ.
خوني: آنمي آپلاستيك، هموليز، لكوپني، ترومبوسيتوپني.
متابوليك: هايپرگليسمي.
عضلاني- اسكلتي : درد مفاصل، درد عضلاني.
تنفسي: تنگي نفس، سكسكه، ادم ريوي.
پوست: خارش، راش، كهير.
ساير عوارض: آنافيلاكسي، لرز، عفونت، لنفادنوپاتي، تعريق شبانه، بيماري سرم.
مسموميت و درمان
اطلاعي در دست نيست.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي مصرف ATG همراه با ديگر داروهاي سركوبگر ايمني (آزاتيوپرين و كورتيكواستروئيدها) و رادياسيون ممكن است باعث تشديد اثرات آن شود كه هر چند داراي اثر درماني است، اما ممكن است بيمار را مستعد عفونت نموده و احتمالاً باعث افزايش خطر بروز لنفوم يا ساير اختلالات لنفوپروليفراتيو مي‌شود. بيمار بايد به دقت پايش شود.
مکانيسم اثر:
اثر سركوب كننده ايمني: ‌مكانيسم واقعي اثر ATG مشخص نشده است و ممكن است شامل حذف لنفوسيت‌هاي T فعال شده بر ضد آنتي‌ژن‌ها و يا تغيير در عملكرد اين سلولها باشد. اثر ATG بر سلولهاي T متغير و پيچيده است. اينكه آيا اثرات ATG با واسطه رده خاصي از سلولهاي T اعمال مي‌شود يا نه هنوز مشخص نشده است.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو از راه وريدي تجويز مي‌شود. شروع اثر دارو سريع بوده و طي 5 روز به حداكثر مي‌رسد.
پخش: مشخص نشده است. ATG احتمالاً به ميزان ناچيزي در بافتهاي لنفاوي (مثل طحال و گره‌هاي لنفاوي) توزيع مي‌شود. اطلاعي در مورد توزيع جفتي ATG در دست نيست؛ هر چند، احتمالاً مقداري از جفت عبور مي‌كند، زيرا ساير ايمونوگلوبولين‌ها عبور جفتي دارند. تقريباً همه عبور جفتي ايمونوگلوبولين‌ها در طول 4 هفته آخر بارداري اتفاق مي‌افتد.
متابوليسم: اطلاعي در درست نيست.
دفع: متوسط نيمه‌عمر پلاسمايي IgG اسبي حدود 6 روز مي‌باشد (5/1 تا 13 روز). حدود 1% يك دوز ATG به صورت IgG تغيير نيافته از ادرار دفع مي‌شود. بر اساس يك گزارش، سطح متوسط ادراري IgG اسبي پس از تجويز 21 دوز فرآورده طي 28 روز، حدود mcg/ml 4 بوده است.
اشكال دارويي:
Injection : 20 mg/ml,5ml, 50 mg/ml, 5ml
Injection, Powder, Lyophilized : 25 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ايمونوگلوبولين
طبقه‌بندي درماني : سركوب كننده سيستم ايمني
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Atgam,Thymoglobulin
ملاحظات اختصاصي
1- برخي پزشكان پيشنهاد مي‌كنند براي كاهش خطر عفونت و لكوپني، با شروع تجويز ATG براي پيشگيري يا درمان رد حاد پيوند كليه، دوز آزاتيوپرين و كورتيكواستروئيد تا 50% كاهش يابد.
2- به دليل خطر زياد بروز ترومبوسيتوپني، برخي پزشكان زماني كه ATG را براي درمان آنمي آپلاستيك تجويز مي‌كنند، به عنوان يك اقدام پيشگيرانه، تجويز پلاكت را نيز انجام مي‌دهند.
3- پيش از تجويز، محلول تزريقي ATG بايد در ml 1000-250 محلول نرمال‌سالين يا سديم كلرايد 45/0% (half- normal saline) رقيق شود. غلظت نهايي محلول ترجيحاً نبايد بيش از mg 1 از IgG اسبي در هر ميلي‌ليتر باشد. محلول تهيه شده بايد طي حداقل 4 ساعت انفوزيون شود.
4- رقيق كردن دارو در محلول دكستروز يا محلولهاي بسيار اسيدي توصيه نمي‌شود.
5- محلول رقيق شده ATG را در صورت تأخير در تجويز، در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد (يخچال) نگهداري كنيد. داروي رقيق شده نبايد پس از 12 ساعت از تهيه مورد استفاده قرار گيرد (حتي اگر در يخچال نگهداري شود).
6- با توجه به خطر بروز واكنش‌هاي شديد سيستميك (آنافيلاكسي)، شركت سازنده توصيه به انجام تست پوستي پيش از تجويز ATG نموده است. اين تست شامل تزريق داخل پوستي (I.D.) ml 1/0 از محلول 1:1000 دارو در نرمال‌سالين ( mcg 5 از IgG اسبي) مي‌باشد. براي تسهيل در تفسير نتيجه تست بايد تزريق نرمال‌سالين در بازوي مقابل به عنوان تست كنترل انجام شود. در صورت بروز قرمزي با قطر بيش از mm 10 و خارش يا تورم در ناحيه تست، انفوزيون ATG بايد با احتياط بسيار همراه باشد. در بيماران با تست پوستي مثبت، احتمال بروز واكنش‌هاي شديد و حتي كشنده وجود دارد. در صورت بروز واكنش‌هاي سيستميك نسبت به تست پوستي، مثل راش منتشر، تاكيكاردي، تنگي نفس، افت فشارخون يا آنافيلاكسي، ATG نبايد تجويز شود. قدرت پيش‌بيني تست پوستي به طور قطعي ثابت نشده است و ممكن است در عين منفي بودن اين تست، واكنش‌هاي آلرژيك بروز نمايد.
7- شركت سازنده دارو، هنوز تعداد كل دوزهايي (هر دوز mg/kg 20-10) را كه مي‌توان با اطمينان تجويز نمود تعيين نكرده است. برخي از دريافت كنندگان پيوند كليه تا 50 دوز را طي 4 ماه گرفته‌اند و عده‌اي ديگر تا 4 كورس 21 دوزي و 28 روزه را بدون افزايش عوارض جانبي دريافت كرده‌اند.
8- آنافيلاكسي ممكن است در هر زماني از درمان رخ داده و علايم آن شامل افت فشارخون، ديسترس تنفسي يا درد در سينه، پهلوها يا پشت مي‌باشد. بيمار بايد به طور مرتب پايش شود.
9- بيمار دريافت كننده ATG بايد به طور مرتب از نظر علايم لكوپني، ترومبوسيتوپني و عفونت پايش شود.
10- براي پايش درمان، بايد سطح RFCها (rosette-forming cells) در خون محيطي پايش شود ( RFCها بايد در حد 10% سطح درماني حفظ شود).
نكات قابل توصيه به بيمار
احتمال بروز تب، تهوع، درد عضلات و مفاصل و واكنش‌هاي پوستي را به بيمار گوشزد نماييد.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو ثابت نشده است. دارو استفاده محدودي در سنين 3 ماه تا 19 سال داشته است.
مصرف در شيردهي: هر چند ترشح اين دارو در شير مشخص نيست، ساير ايمونوگلوبولين‌ها ترشح مي‌شوند. در طي مصرف اين دارو شيردهي نبايد انجام شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث افزايش سطح ALP، AST، ALT و نيز افزايش سطح گلوكز شود.
ممكن است باعث كاهش سطح هموگلوبين و كاهش شمارش WBC و پلاكت‌ها شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram