وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی باريوم سولفات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

فارماكوكينتيك
جذب: در بيماراني كه دستگاه گوارش سالم دارند، سولفات باريم از راه خوراكي يا ركتوم جذب نمي‌شود. بعد از مصرف خوراكي مري و معده بلافاصله و روده كوچك طي 90-15 دقيقه قابل مشاهده مي‌شوند.
بعد از مصرف دارو به صورت تنقيه، كولون بلافاصله قابل رؤيت مي‌شود.
دفع: به صورت تغيير نيافته از راه مدفوع دفع مي‌شود. در بيماراني كه دستگاه گوارش سالمي دارند، ‌سولفات باريم بعد از مصرف خوراكي طي 24 ساعت از بدن دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط
الف) ضايعات مسدود كننده دستگاه گوارش يا تنگي دريچه پيلور، ديورتيكوليت حاد، ‌كوليت اولسروز حاد و فيستول نايي ـ مري.
ب) مصرف اين دارو در بيماراني كه در معرض خطر سوراخ شدن دستگاه گوارش هستند، ‌توصيه نمي‌شود. در اين موارد مي‌توان از دياتريزوآتها يا يوتالامات استفاده كرد.
عوارض جانبي
قلبي ـ ‌عروقي: آريتمي قلبي (با تنقيه).
دستگاه گوارش: يبوست، متراكم و سخت شدن مدفوع، ‌انسداد، ‌آپانديسيت، كرامپ، ‌اسهال، ‌آمبولي در اثر نشت، ‌پريتونيت، ‌چسبندگي، گرانولوم و مرگ در اثر سوراخ شدن روده.
تنفسي: مصرف سولفات باريم در پرتونگاري از نايژه يا استنشاق پودر دارو، به پنومونيت يا تشكيل گرانولوم منجر مي شود.
موارد و مقدار مصرف
- پرتونگاري از دستگاه گوارش با استفاده از اشعه X.
- براي پرتونگاري از قسمت فوقاني دستگاه گوارش، مقدار 450-40 گرم از راه خوراكي مصرف مي‌شود.
- براي پرتونگاري از كولون، مقدار 750-150 گرم به صورت تنقيه مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
مصرف سولفات باريم بر اساس اثرات فارماكولوژيك آن نيست، بلكه بر اساس انتشار دارو در دستگاه گوارش و دفع آن از اين قسمت است.
اطلاعات دیگر:
طبقه بندي فارماكولوژيك: ماده حاجب.
طبقه بندي درماني: ماده حاجب.
طبقه بندي بارداري: رده C (بدليل ريسك تماس جنين با اشعه راديوگرافي، در بارداري ممنوع است.)
اشكال دارويي:
Powder, For Suspension: 135g Sachet
ملاحظات اختصاصي ‌
1- براي مصرف سوسپانسيون خوراكي سولفاتباريم، معمولاً شب قبل از انجام پرتونگاري ، از يك ملين براي تخليه محتويات دستگاه گوارش استفاده مي‌شود.
2- جهت آماده سازي روده براي تنقيه سولفات باريم مي‌توان از شياف بيزاكوديل استفاده كرد.
3- جهت پيشگيري از يبوست، آب كافي استفاده شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram