اطلاعات داروی باسیتراسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
مواردي از بروز واكنش هاي حساسيت مفرط و حتي آنافيلاكسي مشاهده شده اند.
مکانيسم اثر:
باسيتراسين از طريق تداخل در ساخت ديواره سلولي بر عليه اغلب باكتري هاي گرم مثبت (از جمله استافيلوكوك و استرپتوكوك) وكلستريديا مؤثر است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
يك يا چند بار در روز درچشم استفاده مي شود.
فارماكوكينتيك:
جذب موضعي (مخاطي)اين دارو ناچيز است.
اشكال دارويي:
Ophthalmic Ointment:500 U/g
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود