اطلاعات داروی بالانس سالت محلول نمکی متعادل شده


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
عوارض جانبي
چشم: بيماري غيرالتهابي و تاولي قرنيه (در صورت غيرطبيعي بودن آندوتليوم قرنيه).
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
شستشودهنده چشم، ‌گوش، ‌گلو ‌و بيني در جراحي.
مقدار مصرف اين محلول برحسب نياز جراحي تعيين مي‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه بندي فارماكولوژيك: الكتروليت.
طبقه بندي درماني: شستشو دهنده چشم در جراحي.
طبقه بندي بارداري: رده A
اشكال دارويي:
Solution: NaCl 0.49% or 0.64% + KCl 0.075% + MgCl2, 6H2O 0.03% + CaCl2, 2 H2O 0.048% +Sodium Citrate, 2 H2O 0.17% + Sodium Acetate, 3H2O 0.39%
ملاحظات اختصاصي
1- اين محلول فقط براي شستشو در جراحي استفاده مي‌شود و نبايد تزريق شود.
2- محلول 500 ميلي ليتري بايد شفاف و داراي خلأ باشد.
3- سر ظرف محلول 15 ميلي ليتري بايد محكم و سوزن شستشو نيز به خوبي جايگزين شده باشد. قبل از چكاندن دارو به اتاقك قدامي چشم، چند قطره از آن به بيرون چكانده شود. قبل از برداشتن فشار، ‌سوزن از اتاقك قدامي خارج شود تا از عمل مكش جلوگيري گردد.
4- محلول موقع مصرف بايد استريل باشد. از مصرف محلولهايي كه ظرف آنها صدمه ديده خودداري شود. باقيمانده محلول مصرف نشده دور ريخته شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود