وحید مجیدی

اطلاعات داروی براکتانت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پيشگيري و درمان سندرم زجر تنفسي (RDS) در نوزادان نارس
نوزادان: 100 ميلي‌گرم فسفوليپيد به ازاي هر كيلوگرم وزن هنگام تولد (ml/kg 4) از طريق تزريق داخل تراشه در عرض 15 دقيقه پس از تولد جهت پيشگيري يا در عرض 8 ساعت پس از تولد جهت درمان. در 48 ساعت اول تولد مي‌توان 4 دوز از دارو را تجويز كرد. دوزها بايد با فواصل حداقل 6 ساعت يا بيشتر تجويز شوند.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرفي شناخته نشده است.
عوارض جانبي:
قلبي ـ عروقي: افت فشارخون، براديكاردي گذرا، تنگي عروق.
خوني: كاهش و افزايش دي‌اكسيدكربن خون.
تنفسي: كاهش اكسيژن اشباع، آپنه، انسداد يا ريفلاكس لوله تراشه.
پوست: رنگ پريدگي.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد ممكن است باعث انسداد مجاري تنفسي شود. درمان بايد شامل موارد حمايتي و علامتي است.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي معني‌داري گزارش نشده است.
مکانيسم اثر:
سورفكتانت: براكتانت خاصيت كاهش كشش سطحي ناشي از سورفكتانت طبيعي ريه را تقليد مي‌نمايد. براكتانت عصاره طبيعي ريه گاو است كه حاوي فسفوليپيدها،‌ ليپيدهاي طبيعي، اسيدهاي چرب و پروتئين‌هاي وابسته به سورفكتانت است كه دي‌پالميتوئيل فسفاتيديل كولين، اسيدپالميتيك و تري‌پالمتين به آن افزوده شده است. دارو باعث كاهش كشش سطحي شده و از طريق تجديد سورفكتانت، فعاليت ريه‌هاي نوزاد نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسي را باز مي‌گرداند.
فارماكوكينتيك:
جذب: براكتانت مستقيم در ريه‌ها تجويز مي‌شود.
پخش: دارو در سطح آلوئول‌هاي ريوي توزيع مي‌شود.
متابوليسم: چربي‌هاي آن از طريق مسير داخلي در چرخه حذف و به كارگيري دوباره سورفكتانت قرار مي‌گيرند.
دفع: كليرانس آلوئولي اجزاء ليپيدي سريع است.
اشكال دارويي:
Suspension : 25 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: عصاره ريه گاو
طبقه‌بندي درماني: سورفكتانت ريوي
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: مشخص نيست.
نام‌هاي تجاري: Survanta
ملاحظات اختصاصي
1- در صورت استفاده از دوز پيشگيري دارو قبل از تولد نوزاد آماده سازي شود.
2- قبل از تزريق دارو فرآورده را در دماي اتاق به مدت 20 دقيقه يا در دست 8 دقيقه قرار دهيد. از گرم كردن مصنوعي آن خودداري نماييد.
3- پيش از تجويز دارو از قرارگيري مناسب لوله تراشه و كاتتر اطمينان حاصل شود.
4- دوز كلي دارو بايد تعيين و مقادير اضافه از راه كاتتر دور ريخته شود و در نهايت دوز كلي از راه سرنگ تزريق شود. از فيلتر كردن و تكان دادن محتويات سرنگ خودداري شود.
5- به منظور توزيع همگن دارو، هر دوز دارو به 4 قسمت تقسيم شده و هر قسمت در يك وضعيت بدني از نوزاد تجويز شود. از ساكشن نمودن مسير هوايي در عرض يك ساعت پس از تجويز دارو خودداري شود.
6- دارو ممكن است باعث بروز كراكل‌هاي زودگذر شود. تنها در صورت بروز انسداد مجاري تنفسي از ساكشن استفاده شود.
7- نوزاد به طور مكرر از نظر براديكاردي كاهش اشباع اكسيژن مورد بررسي قرار گيرد.
8- در عرض چند دقيقه بهبود مشخصي در اكسيژن رساني مشاهده شده ولي بهبود معني‌دار به طور آهسته در عرضه 72-48 ساعت حاصل مي‌شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- والدين نوزاد را در رابطه با نياز دارو آگاه نموده و در رابطه با اثر دارو و روش تجويز توضيح دهيد.
2- والدين را تشويق كنيد سوالات خود را بپرسند و نگرانيهايشان را بيان كنند.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارشي وجود ندارد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram