وحید مجیدی

اطلاعات داروی برتیلیوم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان آريتمي هاي بطني كه به ساير درمانها مقاوم هستند، مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در فيوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
كاهش فشارخون ،تهوع و استفراغ و نكروز بافت (پس از تزريق عضلاني) با مصرف دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در فيوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
به نظر مي رسد كه اين دارو سبب فرونشاندن سريع فيبريلاسيون بطني مي شود كه ناشي از تاثير مستقيم آن بر روي غشاء سلول ميوكارد است. علاوه بر اين ،تخليه نوراپي نفرين در انتهاي اعصاب محيطي آدرنرژيك و سپس انسداد آدرنرژيك و جلوگيري از آزاد شدن نوراپي نفرين در پاسخ به تحريك عصب سمپاتيك نيز ايجاد مي گردد. ظاهرا جلوگيري بيشتر از آزاد شدن نوراپي نفرين به فرو نشاندن تاكي كاردي بطني كمك مي نمايد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.تجويز عضلاني اين دارو بايد به تزريق 5 ميلي ليتر رقيق نشده آن در هر محل تزريق محدود شود. براي جلوگيري از تخريب بافت ،توصيه مي شود محل تزريق ماساژ داده شود.
2.معمولا طي چند روز نسبت به اثر كاهنده فشار خون اين دارو تحمل ايجاد مي شود. قبل از ايجاد تحمل ،بيمار بايد به پشت خوابيده و فشارخون وي دقيقا كنترل شود.
فارماكوكينتيك:
متابوليسم اين دارو ناچيز است. نيمه عمر دارو 10-5 ساعت است كه در عيب كار كليه به 21/5 16 ساعت مي رسد. اثر اين دارو از راه تزريق وريدي در فيبريلاسيون بطني پس از 10-5 دقيقه و در تاكي كاردي بطني پس از 120-20 دقيقه شروع مي شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كنترل ضربانات نارس بطني 9-6 ساعت مي باشد. طول اثر دارو 24-6 ساعت و دفع آن كليوي است.
اشكال دارويي:
Injection:50 mg/ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram