اطلاعات داروی بروم هگزین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اختلالات تنفسي همراه با موكوس غليظ
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 16-8 ميلي گرم 4-3 بار در روز مصرف مي‌شود. مقدار mg/day 24-8 تزريق عميق عضلاني يا تزريق آهسته وريدي مي‌شود. همچنين، مي‌توان تا مقدار 20 ميلي گرم از شكل تزريقي دارو را به 500 ميلي ليتر محلول دكستروز پنج درصد و يا تا مقدار 40 ميلي گرم دارو را به 500 ميلي‌ليتر محلول 9/0 درصد كلرور سديم افزود و آن را به آهستگي انفوزيون وريدي كرد.
كودكان 10-5 ساله- از راه خوراكي ، مقدار چهار ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان كوچكتر از پنج سال- از راه خوراكي ، مقدار چهار ميلي‌گرم دو بار در روز مصرف مي‌شود. توجه: تجويز شكل تزريقي اين دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال توصيه نمي‌شود. مكانيسم اثر اين دارو ميزان ترشحات مجاري تنفسي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه، موجب تسهيل جريان ‌يافتن ترشحات توسط سلولهاي مژه‌دار و رفلكس سرفه مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
مصرف برم‌هگزين ممكن است موجب افزايش موقت ترانس‌آمينازهاي خون شود.
فارماكوكينتيك
جذب: از دستگاه گوارش جذب مي‌شود.
متابوليسم: امبروكسول يكي از متابوليتهاي برم‌هگزين است.
دفع: از راه ادرار و عمدتاً به صورت متابوليت دفع مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط: قرحه گوارشي (ممكن است به پوشش مخاطي دستگاه گوارش آسيب برساند.).
اشكال دارويي:
Injection: 2 mg/ml, 2 ml
Tablet: 8mg
Elixir: 4mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: موكوليتيك.
طبقه‌بندي درماني: اكسپكتورانت (خلط‌ آور ).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، تحريك گوارشي.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: اختلالات گوارشي ، افزايش گذراي ترانس‌آمينازهاي سرم.
درمان: درمان علامتي است (در صورت لزوم).
نكات قابل توصيه به بيمار
1- براي به حداقل رساندن تحريكات گوارشي، اشكال خوراكي دارو را همراه با غذا مصرف كنيد.
2- شربت برم‌هگزين را مي‌توان قبل از مصرف با آب رقيق كرد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram