اطلاعات داروی برینزولامید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Drops, Suspension: 1%
موارد و مقدار مصرف :
گلوکوم
بزرگسالان : يک قطره 3-2 بار در روز.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار دورزولامايد مراجعه شود.
نام‌هاي تجاري: Azopt
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود