اطلاعات داروی بوراکس

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو ضد باکتري و نرم کننده مي باشد و در کرمها و داروهاي ساختگي پوست استفاده مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد, زخم شديد در سطح پوست.
عوارض جانبي:
حساسيت موضعي در پوست.
هشدار:
حساسيت شديد, زخم شديد در سطح پوست.
پودر.
اطلاعات دیگر:
مواردي از مرگ ديده شده است ,مصرف مکرر آن ممنوع و بر اساس نظر پزشک مصرف شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite