اطلاعات داروی بوریک اسید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
محلول دهان شويه و قطره هاي چشمي و حشره کش ها.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد, زخم شديد در سطح پوست.
عوارض جانبي:
حساسيت موضعي در پوست.
هشدار:
حساسيت شديد, زخم شديد در سطح پوست.
اشكال دارويي:
فله اي و محلول.
اطلاعات دیگر:
مواردي از مرگ ديده شده است, مصرف مکرر آن ممنوع و بر اساس نظر پزشک مصرف شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود