اطلاعات داروی بووين لانگ سورفکتانت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 120 mg
موارد و مقدار مصرف :
سندرم زجر تنفسي نوزادان
نوزادان : 120 ميلي گرم به ازا ي هر ک يلو گرم وزن نوزاد. در صورت نياز برحسب شرايط باليني ب يمار ممکن است به دوزهاي بيشتري از دارو نياز باشد (60 تا 120 ميلي‌گرم بر كيلوگرم).
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار برکتانت مراجعه شود.
نام‌هاي تجاري: Newfactan
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود