اطلاعات داروی بیزاکودیل


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بيساكوديل به عنوان يك مسهل محرك براي درمان كوتاه مدت يبوست و تخليه ركتوم و كولون قبل از انجام آزمونها يا جراحي كولون مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
بيساكوديل در صورت وجود آپانديسيت يا نشانه هاي آن يا خونريزي مقعد و نيز در انسداد روده با علت نامشخص نبايد مصرف شود. اين دارو در صورت كولوستومي يا ايليوستومي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
از عوارض احتمالي اين دارو مي توان از آروغ زدن ،كرامپ ،اسهال ،تهوع و تحريك پوستي در اطراف مقعد نام برد.
هشدار:
بيساكوديل در صورت وجود آپانديسيت يا نشانه هاي آن يا خونريزي مقعد و نيز در انسداد روده با علت نامشخص نبايد مصرف شود. اين دارو در صورت كولوستومي يا ايليوستومي نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف بيش از حد اين دارو باعث دفع املاح پتاسيم مي شود و اثر داروهاي مدر در كاهش غلظت سرمي پتاسيم را كاهش مي دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد و شير با قرص هاي بيساكوديل ممكن است باعث حل شدن سريع روكش قرصها و در نتيجه بروز تحريك معده يا دوازدهه شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو احتمالا با اثر مستقيم بر روي عضلات صاف روده باعث افزايش حركات پريستالتيك روده مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از جويدن يا خردكردن قرصهاي بيساكوديل يا از مصرف آن با داروهاي ضد اسيد خودداري گردد.
2.در صورت وجود علايم آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها، از مصرف اين دارو خودداري گردد.
3.مصرف طولاني مدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گردد.
4.احتمال بروز بثورات جلدي و كرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالي وجود دارد.
فارماكوكينتيك:
اثر اين دارو پس از 86 ساعت شروع مي گردد.
اشكال دارويي:
Entric Coated Tablet:5 mg
Suppository:10 mg
Pediatric Suppository:5 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram