اطلاعات داروی تری فلوپرازین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تري فلويوپرازين در درمان اسكيزوفرني و حالات رواني ديگر مثل جنون و مانيا مصرف مي گردد. همچنين در كوتاه مدت به عنوان داروي كمكي در درمان تحريكات رواني حركتي و هيجان و نيز كنترل استفراغ و تهوع شديد به كار مي رود.
خوراكي بزرگسالان:
در اسكيزوفرني و حالات ديگر رواني ،درمان كمكي كوتاه مدت تحريكات رواني حركتي و هيجاني ابتدا 5 ميلي گرم 2 بار در روز مصرف گرديده بعد از يك هفته مقدار آن تا 5 ميلي گرم افزايش مي يابد، سپس به فاصله هر 3 روز بر حسب پاسخ دهي بيمار ميزان مصرف دارو تنظيم مي گردد. در درمان كمكي كوتاه مدت اضطراب شديد و يا به منظور كنترل استفراغ و تهوع شديد 4-2 ميلي گرم در مقادير منقسم و در صورت نياز تا 6 ميلي گرم روزانه به كار مي رود.
كودكان:
در درمان اسكيزوفرني و اختلالات رواني ديگر و هيجانات در كودكان تا 12 سال ،ابتدا تا 5 ميلي گرم روزانه در مقادير منقسم تجويز مي شود سپس بر حسب پاسخ دهي بيمار، سن و وزن ،ميزان مصرف تنظيم مي گردد. در درمان كمكي و كوتاه مدت اضطراب شديد و كنترل استفراغ يا تهوع شديد در كودكان 5-3 سال، تا 1 ميلي گرم روزانه و در بچه هاي 12-6 ساله تا 4 ميلي گرم روزانه تجويز مي گردد.
تزريقي
به ميزان 3-1 ميلي گرم روزانه در مقادير منقسم ،حداكثر تا 6 ميلي گرم روزانه و در كودكان mg/kg 50 در روز تزريق مي گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
همراه با ساير داروهاي مضعف CNS يا تضعيف كننده مغز استخوان ،در بيماران در حال اغماء، ضعف مغز استخوان يا سابقه صدمات كبدي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
آثار خارج هرمي خصوصا واكنش هاي ديستونيك و آكاتزي ،خواب آلودگي ،اثرات ضدموسكاريني و كمي فشارخون ،افزايش سرعت ضربان قلب ،آريتمي و سندرم شبه سنكوب از جمله عوارض جانبي دارو هستند.
هشدار:
همراه با ساير داروهاي مضعف CNS يا تضعيف كننده مغز استخوان ،در بيماران در حال اغماء،ضعف مغز استخوان يا سابقه صدمات كبدي نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
تري فلويوپرازين اثر درماني خود را عمدتا با مهار گيرنده هاي دوپاميني بعد سيناپسي در سيستم مزوليمبيك و برخي نواحي ديگر مغز اعمال مي نمايد. همچنين گيرنده هاي موسكاريني و آلفا آدرنرژيك نيز تا حدودي بوسيله اين دارو مهار مي شوند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از قطع ناگهاني دارو خودداري شود.
2.تركيبات روان گردان عموم نبايد در افراد با سابقه سندرم نورولپتيك بدخيم مصرف شوند. هر چند در بعضي موارد بدون بروز مجدد اين سندرم به كار رفته اند.
فارماكوكينتيك:
پس از مصرف خوراكي جذب گرديده اما داراي متابوليسم عبور اول كبدي است. حداكثر غلظت پلاسمايي 4-2 ساعت پس از مصرف خوراكي ايجاد مي گردد. دارو به ميزان زيادي در كبد متابوليزه شده و عمدتا از راه كليه دفع مي گردد.
اشكال دارويي:
Coted Tablet:1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg
Injection:1 mg/ml
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود