وحید مجیدی

اطلاعات داروی تیروفیپان هیدروکلراید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
در تركيب با هپارين براي درمان سندرم كرونري حاد (ACS) شامل بيماراني كه تحت درمان دارويي، PTCA يا آتركتومي قرار مي‌گيرند.
بزرگسالان: ابتدا دوز سرشار mcg/kg/min 4/0 به مدت 30 دقيقه انفوزيون وريدي شده و سپس با دوز mcg/kg/min 1/0 به مدت 12 تا 24 ساعت پس از آنژيوپلاستي يا آتركتومي ادامه مي‌يابد.
تعديل دوز: در كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30، دوز سرشار mcg/kg/min 2/0 و دوز نگهدارنده mcg/kg/min 05/0 بايد استفاده شود (50% دوز عادي).
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا اجزاي فرمولاسيون؛ مصرف همزمان يكي ديگر از مهار كننده‌هاي GP IIb/IIIa؛ خونريزي داخلي فعال؛ سابقه خونريزي طي 30 روز اخير يا سابقه خونريزي داخل جمجمه؛ نئوپلاسم داخل جمجمه‌اي؛ مالفورماسيون شرياني ـ وريدي يا آنوريسم؛ سابقه ترومبوسيتوپني ناشي از اين دارو؛ سابقه سكته مغزي طي 30 روز اخير يا سابقه سكته هموراژيك؛ داشتن علايمي به نفع ديسكسيون آئورت؛ پر فشار خوني شديد (فشار خون سيستوليك < mm Hg 180 يا فشار دياستوليك < mm Hg 110)؛ پريكارديت حاد؛ سابقه جراحي بزرگ يا تروماي فيزيكي شديد طي ماه اخير.
موارد احتياط: شمارش پلاكتي كمتر از mm3/150000، رتينوپاتي هموراژيك، بيماراني كه به طور مزمن دياليز مي‌شوند.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: گيجي، تب، سردرد.
قلبي ـ عروقي: براديكاردي، ديسكسيون شريان كرونر، ادم، واكنش وازو واگال.
دستگاه گوارش: تهوع، خونريزي مخفي.
ادراري ـ تناسلي: درد لگن.
خوني: خونريزي، ترومبوسيتوپني.
عضلاني ـ اسكلتي: درد پا.
پوست: تعريق.
ساير عوارض: خونريزي در محل كاتتر شرياني.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد باعث خونريزي مي‌شود. درمان بايد براساس شرايط باليني بيمار صورت گيرد؛ انفوزيون دارو بايد قطع شده يا تعديل شود. همودياليز دارو را برداشت مي‌كند.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان داروهاي ضد انعقاد و ضد پلاكت مثل وارفارين، كلوپيدوگرل، دي‌پيريدامول، هپارين، NSAIDها، ترومبوليتيك‌ها و تيكلوپيدين با تيروفيبان ممكن است خطر خونريزي را افزايش دهد.
لووتيروكسين و امپرازول ممكن است كليرانس كليوي تيروفيبان را افزايش دهند.
مکانيسم اثر:
اثر مهار كنندة تجمع پلاكتي: تيروفيبان با مهار رسپتورهاي GP IIb/IIIa بر روي پلاكتها، مانع اتصال فيبرينوژن به اين رسپتورها شده و تجمع پلاكتها را مهار مي‌نمايد.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو به صورت داخل وريدي استفاده مي‌شود. شروع اثر دارو سريع بوده و مدت اثر آن 8-4 ساعت پس از قطع انفوزيون مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection, Solution: 0.25mg/ml, 50ml, 0.25mg/ml, 25ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست رسپتور GP IIb/IIIa پلاكتي.
طبقه‌بندي درماني: مهاركننده تجمع پلاكتي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Aggrastat
ملاحظات اختصاصي
1- دارو نبايد با غلظت بيش از mcg/ml 50 انفوزيون شود.
2- دارو را مي‌توان با هپارين از يك كاتتر تجويز نمود.
3- در حين مصرف اين دارو، استفاده از كاتترهاي شرياني، وريدي و ادراري، لوله نازوگاستريك و تزريق عضلاني بايد به حداقل ممكن برسد. لاين وريدي نبايد از رگهاي غير قابل فشار مثل وريدهاي ساب‌كلاوين و ژوگولار گرفته شود.
4- بيشترين قسمت خونريزي دهنده لاين شريان فمورال مي‌باشد. پيش از خارج نمودن كاتتر از رگ، تجويز هپارين بايد به مدت 3 تا 4 ساعت قطع شده و aPTT به زير 45 ثانيه رسيده باشد. حداقل 4 ساعت قبل از ترخيص بيمار از بيمارستان، هموستاز محل خروج كاتتر بايد حاصل شده باشد.
5- پيش از شروع درمان، 6 ساعت پس از تجويز دوز سرشار و نيز در طول درمان به صورت روزانه، Hgb، هماتوكريت و شمارش پلاكتي بايد پايش شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
بيمار بايد هرگونه احساس ناراحتي يا فشار در سينه يا ساير عوارض را به پزشك گزارش كند.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو تأييد نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. شيردهي يا مصرف دارو بايد قطع شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث كاهش سطح Hgb و هماتوكريت و شمارش پلاكتي شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram