اطلاعات داروی تیوگوانین

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تيوگوانين در درمان لوسمي هاي ميلوسيتيك و لنفوسيتيك حاد و لوسمي ميلوسيتيك مزمن به كار مي رود.
عوارض جانبي:
ضعف سيستم ايمني ،كاهش گلبولهاي سفيد خون ،عفونت و كاهش پلاكت هاي خون از عوارض شايع تيوگوانين است.
مکانيسم اثر:
تيوگوانين در چرخه سلولي به طور اختصاصي و درفاز S تقسيم سلولي عمل مي كند و ساخت DNA و به ميزان كمتري RNA را مهار مي كند.
فارماكوكينتيك:
اين دارو از مجراي گوارشي به طور ناقص و متغير جذب مي شود. متابوليسم آن كبدي و دفع آن كليوي است.
اشكال دارويي:
Tablet:40mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite