وحید مجیدی

اطلاعات داروی دوکساپرام هيدروکلرايد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
دوكساپرام به عنوان محرك در درمان ضعف تنفسي ،تضعيف تنفسي پس از اعمال جراحي و يا آپنه اي كه بدليل مصرف شل كننده هاي عضلاني اسكلتي ايجاد نشده باشد،نارسايي حاد تنفسي در مبتلايان به بيماري انسدادي مزمن ريوي و نيز براي تحريك تنفس عميق بعد از اعمال جراحي بكار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
دوكساپرام در مواردي چون صدمات عروق مغزي ،بيماري شريان كرونر،صرع ،ضربه به سر،نارسايي قلبي ،افزايش حاد فشار خون ،عدم كفايت تنفسي بدلايلي از قبيل انسداد راههاي هوايي ،ديسپنه شديد،پنوموتوراكس ،فلج عضلاني و نيز در بيماريهاي ريوي مثل آسم حاد نايژه اي ،آمبوليسم ريوي ،نارسايي تنفسي ناشي از اختلالات عضلاني اسكلتي و فيبروزريوي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
بروز عوارض قلبي عروقي مانند درد قفسه سينه ،ضربانات سريع يا نامنظم قلب و يا هموليز و ترومبوفلبيت گزارش شده است.
هشدار:
دوكساپرام در مواردي چون صدمات عروق مغزي ،بيماري شريان كرونر،صرع ،ضربه به سر،نارسايي قلبي ،افزايش حاد فشار خون ،عدم كفايت تنفسي بدلايلي از قبيل انسداد راههاي هوايي ،ديسپنه شديد،پنوموتوراكس ،فلج عضلاني و نيز در بيماريهاي ريوي مثل آسم حاد نايژه اي ،آمبوليسم ريوي ،نارسايي تنفسي ناشي از اختلالات عضلاني اسكلتي و فيبروزريوي نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
تجويز همزمان داروهاي مهاركننده آنزيم مونوآمين اكسيداز (MAO) شامل فورازوليدون ،و پروكاربازين و نيز تركيبات مقلد سمپاتيك موجب تقويت اثرات تنگ كننده عروقي اين داروها و يادوكساپرام مي گردد. مصرف تو ام محرك هاي CNS با دوكساپرام نيز موجب تحريك اضافي CNS خواهد شد. مصرف همزمان هوشبرهاي هيدروكربنه نيز با اثرات دوكساپرام به دليل افزايش حساسيت ميوكارد به كاتكول آمين ها به وسيله اين تركيبات تداخل دارد.
مکانيسم اثر:
اين دارو با تاثير بر گيرنده هاي شيميايي كاروتيد در محيط موجب تحريك تنفس و در نتيجه افزايش حجم حياتي و افزايش جزيي تعداد تنفس مي گردد. بتدريج با افزايش ميزان مصرف دارو، مراكز تنفس در بصل النخاع نيز تحريك شده كه اين خود به طور پيشرونده ،ساير قسمتهاي مغز و طناب نخاعي را نيز تحريك مي كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
در مصرف طولاني مدت بهتر است محل تزريق را تغيير داد تا از بروز ترومبوفلبيت يا تحريكات موضعي جلوگيري شود.
فارماكوكينتيك:
اثر دارو طي 4020 ثانيه شروع شده و پس از 21 دقيقه به حداكثر مي رسد. اثر دوكساپرام 125 دقيقه به طول مي انجامد. حدود 55 درصد آن از طريق صفرا دفع مي گردد.
اشكال دارويي:
Injection:100 mg/5ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram