وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی دکستروز الکل


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين تركيب براي افزايش مقدار كالري دريافت شده و تامين مايعات بدن مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين تركيب در افراد مبتلا به صرع ،عفونت مجاري ادرار،الكليسم و اغماي ديابتي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تب ،عفونت در محل تزريق ،ترومبوز يا فلبيت وريدي ،نشت محلول به بافتهاي اطراف رگ و افزايش حجم خون با مصرف اين محلول گزارش شده است. با تزريق سريع ،به علت مسموميت ناشي از الكل سرگيجه ،برافروختگي ،عدم درك زمان ،مكان و ارتباطهاي فردي يا تسكين نيز ممكن است بروز نمايد.
هشدار:
اين تركيب در افراد مبتلا به صرع ،عفونت مجاري ادرار،الكليسم و اغماي ديابتي نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان اين فرآورده با باربيتوراتها،بنزوديازپين ها،متوكلوپراميد و فنوتيازينها ضعف CNS ناشي از اين داروها تشديد خواهد شد. اثرات فارماكولوژيك انسولين در صورت مصرف همزمان با اين فرآورده ممكن است افزايش يابد و منجر به بروز كمي قندخون گردد. سايمتيدين ممكن است غلظت پلاسمايي اتانل را افزايش دهد.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده منبع تامين كربوهيدرات كالري است و سطح گلوگزخون را بهبود مي بخشد. هر ميلي ليتر از الكل 5/6 كالري و هر گرم دكستروز 3/4 كالري انرژي توليد مي نمايد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. وضعيت بيمار از نظر تعادل مايع و غلظت الكتروليتها و تعادل اسيد و باز بايد پيگيري شود.
2.محلول بايد به آهستگي تزريق گردد و بيمار بايد از نظر بروز بي قراري يا خواب آلودگي تحت نظر قرار گيرد.
3. هنگام تزريق بايد دقت نمود تا دارو به بافتهاي اطراف رگ نشت نكند.
فارماكوكينتيك:
اتيل الكل با سرعت 20 ml/hr10 متابوليزه مي شود. اگر سرعت انفوزيون بيش از سرعت متابوليسم باشد،اثر تسكين بخش الكل ظاهر مي شود. الكل عمدتا در كبد به استات يا استالدييد متابوليزه مي شود.
اشكال دارويي:
Infusion Soultion:Dextrose 5% andEthanol 5% (1000 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان راز از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram