اطلاعات داروی دکسترو متورفان

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
دكسترومتورفان براي درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از گلودرد ساده و سرماخوردگي يا محركهاي استنشاق شده بكار مي رود.
عوارض جانبي:
سايكوزسمي (فعاليت مفرط،توهمات بينايي و شنوايي) پس از مصرف 300 ميلي گرم يا بيشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادير خيلي زياد دارو ضعف تنفسي گزارش شده است.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان با فرآورده هاي حاوي الكل ،داروهاي كاهنده فشارخون با اثر مضعف CNS مانند كلونيدين و متيل دوپا،داروهاي مضعف CNS بويژه بيهوش كننده ها،باربيتوراتها،داروهاي مخدر شبه ترياك يا ضد افسردگي هاي سه حلقه اي ،ممكن است اثرات مضعف CNS اين داروها يا دكسترومتورفان تشديد شود. مصرف همزمان مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO)از جمله فورازوليدون و پروكاربازين ،ممكن است باعث بروز بحران آدرنرژيك ،كلاپس ،اغماء،سرگيجه ،تهييج ،افزايش فشارخون ،افزايش دماي بدن ،خونريزي داخل مغزي ،بيحالي ،تهوع ،رفتار جنون آميز،اسپاسم و لرزش شود.
مکانيسم اثر:
دكسترومتورفان با اثرمستقيم بر مركز سرفه در بصل النخاع ،بازتاب سرفه را تضعيف مي كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.دارو ممكن است باعث اعتياد شود.
2.در صورتي كه تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت يا در صورت تب شديد،بثورات جلدي يا سردرد مداوم همراه با سرفه ،به پزشك مراجعه گردد.
فارماكوكينتيك:
متابوليسم دارو كبدي بوده و بسرعت و بميزان وسيعي به متابوليت فعال دكستروفان تبديل مي شود. اثر دارو طي 30 دقيقه شروع و براي 6 ساعت باقي مي ماند. دكسترومتورفان عمدتا از كليه ها و به صورت تغيير نيافته يا متابوليت دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Tblet:15 mg
Oral Drops:4 mg/ml
Syrup:15 mg/5ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite