وحید مجیدی

اطلاعات داروی دیازوکساید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ديازوكسايد تزريقي براي درمان سريع زيادي شديد فشار خون ناشي از بيماري كليوي مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
تاكي كاردي ،افزايش قندخون ،احتباس آب و سديم با مصرف اين دارو گزارش شده است.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان داروهاي پايين آورنده فشارخون و داروهاي بيهوشي با ديازوكسايد ممكن است منجر به بروز اثرات اضافي آورنده فشارخون گردد.
مکانيسم اثر:
ديازوكسايد باعث گشاد شدن شريانچه ها شده و مقاومت محيطي را كاهش مي دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.براي جلوگيري از نشت دارو به بافتهاي اطراف رگ ،هنگام تزريق وريدي بايد دقت كامل بعمل آيد، چون ممكن است منجر به سلوليت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافتهاي اطراف رگ ،درمان با كمپرس سرد توصيه مي شود.
2.به منظور جلوگيري از بروز آريتمي قلبي ،توصيه مي شود ديازوكسايد فقط به داخل وريد محيطي تزريق شود.
فارماكوكينتيك:
پيوند ديازوكسايد به آلبومين بسيار زياد است (بيش از 90درصد). متابوليسم اين دارو كبدي است .نيمه عمر دارو در افراد سالم ،36-21 ساعت و در بيماران مبتلا به بي ادراري 53-20 ساعت است. اثر دارو يك دقيقه پس از تزريق وريدي شروع مي شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر،5-2 دقيقه و طول اثر دارو، 12-2 ساعت است. ديازوكسايد از راه كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Injection:300 mg / 20 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram