اطلاعات داروی دیلسان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشي از آن مصرف مي گردند.
عوارض جانبي:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (در ماتيت تماسي) وجود دارد.
مکانيسم اثر:
روغنهاي فرار موجود در اين فرآورده ها با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. تركيبات فلاونوييدي و بيزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسموديك مي باشند. به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي شود.
اشكال دارويي:
Caramin:powder 40 g
Caraway mixture:Solution 120 ml
Carmint:Drop 30 ml
Dineh Carminatif:Powder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود