وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی دیوالپراکس سدیم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) درمان حملات ساده يا كمپلكس صرع غياب (صرع كوچك) و حملات چندگانه صرعي شامل صرع absence.
بزرگسالان و كودكان: ابتدا مقدار mg/kg/day 15 در 3-2 مقدار منقسم خوراکي يا وريدي مصرف مي‌شود. ممكن است هر هفته مقدار mg/kg/day 10-5 به اين مقدار اضافه شود تا حداكثر مقدار مصرف به mg/kg/day 60 در 3-2 مقدار منقسم برسد. توصيه مي‌شود depakote ER در كودكان كمتر از 10 سال مصرف نشود.
ب) مانيا:‌ فقط ديولپروكس سديم.
بزرگسالان: ‌شروع 750 ميلي گرم خوراكي (آهسته رهش) روزانه در دوزهاي منقسم يا mg/kg 25 يك بار در روز (Depakote ER). دوز دارو براساس پاسخ بيمار تنظيم مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف براي تمام اشكال دارويي mg/kg 60 روزانه مي‌باشد.
پ) پيش گيري از سردرد ميگرني:‌ فقط ديولپروكس سديم.
بزرگسالان: شروع 250 ميلي گرم خوراكي (آهسته رهش) روزانه دو بار در روز. تعدادي از بيماران تا 1000 ميلي گرم در روز به دارو نياز دارند. يا 500 ميلي گرم ( Depakote ER) خوراكي روزانه براي يك هفته. سپس 1000 ميلي گرم خوراكي روزانه مصرف مي‌شود.
ت) صرع كمپلكس پارشيال.
بزرگسالان و كودكان 10 سال و بالاتر:‌ mg/kg 15-10 خوراكي يا وريدي روزانه. سپس mg/kg10-5 روزانه در فواصل هفتگي تا حداكثر mg/kg 60 افزايش مي‌يابد.
تنظيم دوز: در بيماران مسن با دوزهاي پايين تر شروع شده و افزايش دوز با سرعت كمتري انجام مي‌شود. دريافت مايعات و مواد غذايي، دهيدراتاسيون، خواب آلودگي و عوارض جانبي ديگر به صورت مرتب كنترل شود.
مكانيسم اثر
اثر ضد تشنج:‌ مكانيسم اثر دارو مشخص نيست. اثر اين دارو ممكن است ناشي از افزايش غلظت اسيد گاما ـ‌ آمينوبوتيريك (GABA) (كه يك واسطه عصبي مهاركننده در مغز است) باشد. همچنين، والپروات ممكن است كاتابوليسم آنزيمي GABA را كاهش دهد. زمان لازم براي شروع اثر درماني دارو ممكن است يك هفته يا بيشتر باشد. اين دارو ممكن است با ساير داروهاي ضد تشنج مصرف شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
والپروييك اسيد ممكن است اثر مهاركننده‌هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) و ساير داروهاي تحريك كننده CNS و داروهاي خوراكي ضد انعقاد را تشديد كند.
والپروييك اسيد، علاوه بر اثر تسكين بخش اضافي، غلظت سرمي پريميدون، فني توئين و فنوباربيتال را افزايش مي‌دهد. مصرف همزمان اين داروها ممكن است موجب بروز خواب آلودگي بيش از حد شود كه به پيگيري دقيق بيمار نياز دارد.
مصرف همزمان با كلونازپام ممكن است موجب بروز صرع غياب شده و بايد از مصرف همزمان آنها اجتناب شود.
مصرف توام با كاربامازپين ممكن است كنترل تشنج را كاهش دهد. بيماران از نظر بروز حملات تشنجي، سميت در دوره درمان و حداقل 1 ماه پس از متوقف كردن هر كدام از داروها، كنترل شوند.
والپروييك اسيد مي‌تواند ديازپام را از محل اتصال با آلبومين جدا كرده و متابوليسم آن را مهار كند.
والپروييك اسيد ممكن است متابوليسم اتوسوكسيمايد را مهار كند. سطح پلاسمايي هر دو اندازه گيري شود.
فلبامات و ساليسيلاتها مي‌توانند سطح والپروات را افزايش دهند. سطح والپروات بررسي شود.
در استفاده توام با لاموتويژين، ممكن است سطح والپروئيك اسيد كاهش و سطح و سميت لاموتريژين افزايش يابد. در صورت نياز بيمار مونيتور و دوزاژ دارو تنظيم شود.
ريفامپين كليرانس والپروات خوراكي را افزايش و كارايي آن را كم مي‌كند. در صورت نياز دوز والپروات تنظيم شود.
استفاده توام با الكل، كارايي والپروئيك اسيد را كم كرده و عوارض CNS آنرا افزايش مي‌دهد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي ‌
اين دارو مي‌تواند سطح AST, ALT، بيلي روبين، شمارش ائوزينوفيل و زمان خونريزي را افزايش و شمارش پلاكت و WBC را كاهش ‌دهد. نتايج آزمايش كتون ادراري را به صورت كاذب مثبت كرده و نتايج تست عملكرد تيروئيد را تغيير مي‌دهد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: بعد از مصرف خوراكي به سرعت به اسيد والپروييك تبديل و به صورت كامل جذب مي‌شود.
پخش: در سرتاسر بدن به سرعت انتشار مي‌يابد. 95-80 درصد به پروتئين پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: از طريق ادرار، و مقداري از آن نيز از راه مدفوع و تنفس دفع مي‌شود. غلظت دارو در شير 10-1 درصد غلظت سرمي است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو، اختلال در سيكل اوره (از اختلالات ناشايع ژنتيك به ويژه نقص اورنيتين ترانس كارباميلاز) چرا كه دارو مي‌تواند انسفالوپاتي هيپرآمونميك كشنده ايجاد كند. والپروات سديم تزريقي را در بيماري كبدي، اختلال شديد عملكرد كبد و ضربه به سر حاد مصرف نكنيد.
موارد احتياط: ‌بيماران با سابقه اختلال عملكرد كبد.
اشكال دارويي:
Injection: 100 mg/ml, 3ml, 100 mg/ml, 5ml, 100 mg/ml, 10ml
Injection, Powder: 400 mg
Capsule, Extended Release: 300 mg
Syrup: 200 mg/5ml, 300 mg/5ml
Tablet, Extended Release: 500 mg(Sodium Valproate 333mg+ Valproic Acid 145mg)
Tablet, Delayed Release: 200 mg
Tablet, Delayed Release: 125, 250, 500 mg (Divalproex Sodium is accepted for labeling Eq with 125, 250, 500 mg Valproic Acid)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق اسيد كربوكسيليك.
طبقه‌بندي درماني: ضد تشنج.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
ملاحظات اختصاصي
1ـ آزمون عملكرد كبدي، شمارش پلاكتها، و زمان پروترومبين در ابتدا و سپس هر ماه بخصوص در شش ماه اول درمان بايد انجام شود.
2ـ‌ غلظت درماني دارو در سرم mcg/ml 100-50 است.
3ـ‌ مصرف دارو نبايد به طور ناگهاني قطع شود.
4ـ درصورت بروز لرزش، مقدار مصرف دارو كاهش يابد.
5ـ‌ براي كاهش تحريكات گوارشي مي‌توان دارو را همراه با غذا مصرف كرد.
6- قبل از شروع والپروئيك اسيد بيمار از نظر ريسك فاكتورهاي اختلالات سيكل اوره مانند سابقه ارتباط با بارداري، پس از زايمان و انسفالوپاتي غير منتظره، كوما و عقب ماندگي ذهني، استفراغ دوره‌اي و لتارژي، يا سابقه خانوادگي مرگ نوزاد بويژه پسر بررسي شود. در صورت مشاهده انسفاليت هيپرآمونميك دارو را متوقف كرده از درمان مناسب استفاده كرده و بيمار را از نظر اختلالات سيكل اوره بررسي كنيد.
7- انفوزيون وريدي در مدت 60 دقيقه و با سرعت حداكثر 20 ميلي گرم در دقيقه انجام مي‌شود.
8- استفاده از والپروات سديم تزريقي براي بيشتر از 14 روز مطالعه نشده است. در كوتاه ترين زمان ممكن براي بيمار داروي خوراكي شروع كنيد. هنگام تغيير از فرم خوراكي به تزريقي و برعكس، كل مقدار مصرفي روزانه بايد معادل شده و در همان فواصل مصرف شود.
9- براي تغيير ازdepakote به depakote ERدر بزرگسالان و كودكان 10 سال و بالاتر با تشنج، از دوز 8 تا 20% بالاتر از كل دوز روزانه استفاده كنيد.
10- اشكال داروييExtended Release و Delayed Release ديولپروكس فراهمي زيستي برابر ندارد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1ـ ‌براي جلوگيري از تحريك موضعي مخاط، قرصها را به طور كامل ببلعيد، و در صورت لزوم، آن را با غذا مصرف كنيد. از مصرف دارو با نوشابه‌هاي گازدار خودداري كنيد، زيرا قرصها ممكن است قبل از بلعيده شدن تجريه شده و موجب تحريك احساس و طعم نامطبوع شوند.
2ـ‌ تا موقعي كه اين دارو را مصرف مي‌كنيد، از نوشيدن فرآورده‌هاي حاوي الكل خودداري كنيد، زيرا ممكن است اثربخشي دارو و عوارض جانبيCNS را افزايش دهند.
3-‌ تا مشخص شدن اثر تسكين بخش CNS دارو، از انجام فعاليتهاي نيازمند هوشياري خودداري كنيد. اين دارو ممكن است موجب خواب آلودگي و سرگيجه شود. مصرف دارو در هنگام خواب مي‌تواند دپرسيون CNS را كمتر كند.
4ـ در صورت بروز علائم و نشانه‌هاي حساسيت مفرط و عوارض جانبي، حتماً به پزشك اطلاع دهيد.
5ـ در طول مصرف دارو، كارت هويت پزشكي خود را كه در آن نوع داروها و اختلالات تشنجي ذكر شده، همراه داشته باشيد.
6ـ‌ دارو را به صورت ناگهاني قطع نكنيد. بدون مشورت دوز را تغيير ندهيد و به علت تغيير اثرات درماني قبل از تغيير فرم تجاري و ژنريك دارو نيز با پزشك خود مشورت كنيد.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده دارو را آهسته‌تر دفع مي‌كنند. براي اين بيماران مقادير كمتر مصرف توصيه مي‌شود. دوز دارو را با سرعت كمتري افزايش داده و بيمار را از نظر دريافت مايعات و مواد غذايي، دهيدراتاسيون، خواب آلودگي و عوارض جانبي ديگر بررسي كنيد.
مصرف در كودكان: مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از دو سال توصيه نمي‌شود. بروز عوارض جانبي در اين گروه سني بيشتر است. هيجان بيش از حد و حالت تهاجمي در چند مورد گزارش شده است. ايمني و كارايي داروي Depakote ER در كودكان زير 10 سال اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: اين دارو در شير ترشح مي‌شود. شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.
مصرف در بارداري: بيماراني كه در دوره بارداري والپروئيك اسيد دريافت مي‌كنند، فرزندشان در ريسك بيشتري از نظر بروز اثرات تراتوژنيك مانند نقص لوله عصبي قرار مي‌گيرد.
عوارض جانبي
از آنجا كه اين دارو معمولاً همراه با ساير داروهاي ضد تشنج مصرف مي‌شود، عوارض جانبي گزارش شده ممكن است ناشي از والپروات سديم به تنهايي نباشد.
اعصاب مركزي:‌ رخوت، آشفتگي عاطفي، افسردگي، تهاجم، فعاليت مفرط، زوال رفتاري (behavioral deterioration)، ضعف عضلاني، لرزش، آتاكسي، سردرد، توهم، اختلال حافظه، تب، بي خوابي، خواب آلودگي.
گوش، چشم، دهان، بيني: نيستاگموس، دوبيني، تاري ديد، رينيت، فارنژيت، وزوز گوش.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، سوءهاضمه، اسهال، كرامپهاي شكمي، يبوست، افزايش اشتها، بي اشتهايي، پانكراتيت.
كبدي:‌ هپاتيت سمي.
متابوليك: ‌افزايش يا كاهش وزن.
قلبي و عروقي: درد قفسه سينه، ادم، افزايش يا كاهش فشار خون، تاكيكاردي.
خون: تضعيف مغز استخوان، كبودي، خونريزي، پتشي.
عضلاني ـ‌ اسكلتي:‌ درد پشت و گردن.
تنفسي:‌ برونشيت، تنگي نفس.
پوست: آلوپسي، اريتم مولتي فرم، سندرم شبه آنفلوانزا، واکنشهاي افزايش حساسيت، عفونت، حساسيت به نور، خارش، بثورات جلدي، سندرم استيونس جانسون.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: خواب آلودگي، اغما، بلوك قلبي.
درمان: حمايتي است و شامل برقراري برون ده كافي ادراري، و پيگيري دقيق علائم حياتي و حفظ تعادل آب و الكتروليت بيمار است. نالوكسون اثر مضعف CNS و تنفسي و همچنين اثرات ضد تشنج اسيد والپروييك را خنثي مي‌سازد. همودياليز و هموپرفيوژن مي‌توانند استفاده شوند.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال انبیا بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram