اطلاعات داروی ساخارین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ساخارين بعنوان شيرين كننده مصرف مي شود و قدرت شيرين كنندگي آن در حدود 300 برابرسوكروز است.
عوارض جانبي:
بندرت واكنش هاي حساسيت مفرط و حساسيت به نور با مصرف ساخارين گزارش شده است.
فارماكوكينتيك:
ساخارين بسهولت از مجراي گوارش جذب مي شود و تقريبا بصورت دست نخورده طي 4824 ساعت از طريق ادرار دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Pellet:13-16 mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود