اطلاعات داروی ستروتايد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مهار افزايش پيش از موعد هورمون LH در موارد افزايش تحريك تخمدان
بزرگسالان: 3 ميلي‌گرم زير جلدي در ابتدا يا اواسط فاز فوليكولار، زماني كه سطح استراديول سرمي نشان دهنده پاسخ تحريكي مناسب است معمولاً در روز هفتم تحريك (بين روزهاي 5 تا 9). در صورت عدم تجويز HCG ظرف 4 روز بعد از تزريق، روزانه بايد 25/0 ميلي‌گرم از دارو به صورت زير جلدي تا زمان تجويز HCG تزريق شود. يا 25/0 ميلي‌گرم زير جلدي به صورت رژيم چند دوزي كه يا در روز پنجم تحريك (صبح يا عصر) يا روز ششم (صبح) و ادامه آن به صورت يك بار در روز تا زمان تجويز HCG.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به سترورليكس،‌ هورمون‌هاي پپتيدي برونزاد،‌ مانيتول، GnRH و آنالوگ‌هاي GnRH و نارسائي شديد كليوي و خانم‌هاي باردار يا مشكوك به بارداري و شيرده.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: سردرد.
دستگاه گوارش: تهوع.
ادراري ـ تناسلي: سندرم تحريك بيش از حد تخمدان.
مسموميت و درمان
موردي گزارش نشده است. تجويز دوز واحد 120 ميلي‌گرم بدون ايجاد علائم مسموميت توسط بيمار تحمل مي‌شود.
تداخل دارويي:
موردي گزارش نشده است.
مکانيسم اثر:
آنتاگونيست GnRH: دارو با هورمون آزاد كننده گنادوتروپين در محل رسپتورهاي غشائي سلولهاي هيپوفيز رقابت كرده و در نتيجه باعث كنترل آزاد سازي هورمون محرك فوليكول و LH مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو متعاقب تجويز زير جلدي سريعاً جذب مي‌شود. حداكثر غلظت خوني دارو در عرض 3-1 ساعت ايجاد مي‌شود.
پخش: دارو 86 درصد به پروتئين‌هاي پلاسما اتصال مي‌يابد.
متابوليسم: در عرض 24 ساعت مقادير كمي از دارو ممكن است در صفرا وارد شود.
دفع: دارو به صورت تغيير نايافته در ادرار و به صورت متابوليت از صفرا دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 250 mcg, 3 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ هورمون آزاد كننده گنادوتروپين.
طبقه‌بندي درماني: درمان عقيمي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Cetrotide
ملاحظات اختصاصي
1- دارو بايد توسط پزشك باتجربه در درمان ناباروري تجويز شود.
2- وقتي سونوگرافي تعداد كافي از فوليكول با سايز مناسب را نشان داد، به منظور القاء تخمگ‌گذاري بايد از HCG استفاده شود.
3- به منظور كاهش خطر بروز سندرم تحريك بيش از حد تخمدان، در صورت پاسخ بيش از حد تخمدان به درمان از HCG استفاده نشود.
4- پس از توصيه‌هاي لازم دارو توسط خود بيمار نيز مي‌تواند استفاده شود.
5- قبل از شروع دارو درماني احتمال بارداري بايد بررسي شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار توصيه نمائيد شكل داروئي 3 ميلي‌گرم را در دماي اتاق (25 درجه سانتي‌گراد ) و شكل داروئي 25/0 ميلي‌گرم را در يخچال (8-2 درجه سانتي‌گراد ) نگهداري نمايد.
2- به بيمار توصيه نمائيد هرگونه عارضه ناخواسته را گزارش نمايد.
3- بيمار را نسبت به اهميت تبعيت دقيق از رژيم درماني آموزش دهيد.
4- روش تجويز دقيق دارو را به بيمار آموزش دهيد.
5- به بيمار توصيه نمائيد از ناحيه تحتاني شكم جهت تزريق استفاده نمايد. در صورت استفاده از رژيم چند دوزي به منظور كاهش عارضه تحريك موضعي روزانه محل تزريق را تغيير دهد.
6- به بيمار توصيه نمائيد براي هر بار تزريق از سرنگ جداگانه استفاده نمايد.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. خانم‌ها در ايام شيردهي از دارو استفاده نكنند.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث افزايش سطح GGT, AST, ALT و آلكالين فسفاتاز مي‌شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود