وحید مجیدی

اطلاعات داروی ستریمید سی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
1- محلول رقيق ستريميد - سي.
توجه: اين محلول قبل از مصرف بايد با آب رقيق شود. براي جلوگيري از کف کردن محلول ، آب به آرامي به آن اضافه مي‌ شود.
الف) ضدعفوني کردن زخمها ، سوختگيها و بريدگيها.
حدود 15 ميلي ليتر در 100 ميلي ليتر آب گرم رقيق شده و استفاده مي‌ شود.
ب) ضدعفوني کننده در مامايي (سطوح خارجي).
حدود 25 ميلي ليتر در 500 ميلي ليتر آب رقيق شده و استفاده مي‌ شود.
پ) ضدعفون ي کننده بيمارستان و اماکن عمومي.
حدود 15 ميلي ليتر در 100 ميلي ليتر آب گرم رقيق شده و استفاده مي‌ شود.
ت) ضدعفوني کردن کهنه نوزادان.
حدود 5-4 ميلي ليتر در چهار ليتر آب رقيق شده و استفاده مي‌ گردد. قبل از ضدعفوني کردن کهنه با محلول بايد آن را خوب شست و آب کشي کرد.
2- محلول غليظ ستريميد - سي.
الف) شستشوي وسايل بيمارستان، اسپري کردن اتاق ‌هاي بيمارستان و شيرخوارگاه ها، نگهداري وسايل استريل.
مقدار پنج ميلي ليتر با آب تا حجم يک ليتر رقيق استفاده مي‌ شود.
توجه: از ضدعفوني کردن آندوسکوپ ، برونکوسکوپ و سيستوسکوپ با اين محلول بايد خودداري شود.
ب) ضدعفوني زخم بعد از جراحي، ضدعفوني زخمها و سوختگيها، شستشوي آبسه ‌ها، ضدعفوني نواحي خارجي در مامايي، ضدعفوني وسايل فلزي.
مقدار 10 ميلي ليتر با آب تا حجم يک ليتر رقيق و مصرف مي شوذ.
توجه: براي ضدعفوني کردن زخمها ، قبل از مصرف بايد محلول رقيق شده با اتوکلاو در دماي 116-115 درجه سانتي گراد به مدت 30 دقيقه، يا در دماي 123-121 درجه سانتي گراد به مدت 15 دقيقه استريل شود. براي جلوگيري از خوردگي فلزات ، محلول رقيق شده بايد حاوي 4/0 درصد نيتريت سديم باشد و هر هفت روز يک بار تعويض شود.
پ) ضدعفوني زخمها (بعد از جراحي) و سوختگيها با غلظت بيشتر دارو، ضدعفوني خراشيدگيهاي آلوده ، ضدعفوني وسايل پلاستيکي مقدار 35 ميلي ليتر با آب تا حجم يک ليتر رقيق و مصرف شود.
توجه: براي ضدعفوني کردن زخمها قبل از مصرف بايد محلول رقيق شده با اتوکلاو در دماي 116-155 درجه سانتي گراد به مدت 30 دقيقه، يا در دماي 123-121 درجه سانتي گراد به مدت 15 دقيقه استريل شود. از قرار دادن وسايل پلاستيکي در اين محلول به مدت طولاني خودداري شود.
ت) ضدعفوني پوست قبل از اعمال جراحي، ضدعفوني وسايل پلي اتيلني، پلاستيکي و لاستيکي، ضدعفوني دماسنجها.
مقدار 35 ميلي ليتر با 200 ميلي ليتر آب مخلوط شده و سپس حجم محلول با الکل 95 درصد به يک ليتر رسانده و مصرف مي‌ شود.
توجه: از قرار دادن وسايل پلاستيکي در اين محلول به مدت طولاني خودداري شده و وسايل پلاستيکي به مدت دو دقيقه در اين محلول قرار داده مي‌ شوند.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
پوست: تحريک پوستي، واکنش‌هاي حساسيت مفرط (با مصرف مکرر دارو)، واکنش‌هاي شديد سوختگي (با مصرف محلول ‌هاي غليظ).
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: در صورت بلع اتفاقي اين دارو، احتقان احشاء، تورم، ادم خفيف ريوي، تحريک گوارشي و ضعف شديد سيستم اعصاب مرکزي (CNS)، که ممکن است موجب بروز هيجان، تشنج و مرگ ناشي از فلج تنفسي شود ، بروز مي‌ کنند.
درمان: بايد از صابون و سورفکتهاي آن يوني به عنوان پادزهر استفاده نمود و معده را با شير، سفيده تخم مرغ، ژلاتين يا آب صابون رقيق شستشو داد. بيمار را نبايد وادار به استفراغ کرد.
مکانيسم اثر:
ستريميد: اين دارو که از مشتقات آمونيوم کواترنر است، در محلولهاي مايي به يک کاتيون بزرگ و فعال و يک آنيون کوچکتر و غيرفعال تبديل مي‌ شود. اين کاتيون بر باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي (در غلظتها ي بالاتر ) مؤثر است، ولي در مقابل اسپور باکتريها، باکتريهاي مقاوم به اسيد، ويروسها و قارچها نسبتاً بي اثر است. بيشترين اثر اين دارو در محيطهاي خنثي و کمي قليايي است و اثر آن در محيط اسيدي به شدت کاهش مي‌ يابد.
کلرهگزيدين: در مورد مکانيسم اثر اين دارو به تک نگار Chlorhexidine Gluconate مراجعه شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف : حساسيت مفرط نسبت به هر يک از اجزاي اين فرآورده.
موارد احتياط : خون، پنبه، سلولز و ساير مواد آلي، اثر اين دارو را کاهش مي‌ دهد.
اشكال دارويي:
Concentrated Solution: etrimide 15% + Chlorhexidine 1.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آمونيوم کواترنر.
طبقه‌بندي درماني: ضدعفوني کننده موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
اين فرآورده را در ظروف پلاستيکي يا شيشه‌اي با درپوش پلاستيکي نگهداري کنيد.
مصرف اين فرآورده تنها برا ي ضدعفوني کردن سطوح خارجي است. از مصرف آن قبل از رقيق شدن خودداري کنيد.
اين فرآورده با سورفکتانتها ي آنيوني و صابونها ناسازگار است.
از مصرف آن به صورت تنقيه يا در حفره‌هاي بدن خودداري کنيد.
از تماس اين فرآورده با چشم خوددار ي کنيد.
در صورت بروز عوارض جانبي پوستي، مصرف دارو را قطع کنيد.
محلولهايي که براي ضدعفوني کردن زخمها ، سوختگيها و يا بريدگيهاي پوست به کار مي‌ روند، قبل از مصرف بايد استريل شوند.
سرنگها و سوزنهاي ضدعفوني شده با اين فرآورده، قبل از مصرف بايد با آب استريل يا محلول نمکي استريل شسته شوند.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram