اطلاعات داروی سفپیم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف
الف) عفونتهاي دستگاه ادراري خفيف تا متوسط ايجاد شده توسط E.coli، klebsiella pneumoniae يا proteus mirabilis همچنين مواردي که همزمان با اين ميکروارگانيسمها دچار باکتريمي شده اند.
بزرگسالان: 5/0 تا 1 گرم عضلاني ( تزريق عضلاني تنها براي عفونتهاي ايجاد شده توسط E.coli توصيه مي‌ شود) يا انفوزيون وريدي در مدت 30 دقيقه هر 12 ساعت براي مدت 7 تا 10 روز .
ب) عفونتهاي دستگاه ادراري شديد شامل پيلونفريت ايجاد شده توسط E.coli يا K. Pneumonia.
بزرگسالان : 2 گرم انفوزيون وريدي در مدت 30 دقيقه هر 12 ساعت براي 10 روز .
پ) پنوموني متوسط تا شديد ايجاد شده توسط streptococcus pneumoniae، pseudomonas aeruginosa، K. pneumoniae، يا گونه‌هاي enterobacter.
بزرگسالان : 1 تا 2 گرم انفوزيون وريدي در مدت 30 دقيقه هر 12 ساعت براي 10 روز .
ت) عفونتهاي پوستي uncomplicated متوسط تا شديد ايجاد شده توسط staphylococcus aureus (گونه ‌هاي حساس به متي سيلين) يا streptococcus pyogenes
بزرگسالان : 2 گرم انفوزيون وريدي در مدت 30 دقيقه هر 12 ساعت براي 10 روز .
ث) درمان تجربي در تب و نوتروپني.
بزرگسالان : 2 گرم وريدي هر 8 ساعت برا ي 7 روز يا تا زماني که نوتروپني برطرف شود.
کودکاني که وزن آنها کمتر از 40 کيلوگرم باشد: mg/kg 50 وريدي هر 8 ساعت.
ج) عفونتهاي دستگاه ادراري complicated و uncomplicated، عفونتهاي پوستي uncomplicated و پنوموني.
کودکاني که وزن آنها کمتر از 40 کيلوگرم باشد: mg/kg 50 وريدي هر 12 ساعت يا بر اساس توصيه آکادمي كودكان امريکا: براي كودكان بزرگتر از يک ماه 1 تا 2 گرم روزانه در دو دوز منقسم براي عفونتهاي خفيف تا متوسط يا 2 تا 4 گرم روزانه در دو دوز منقسم براي عفونتهاي شد يد.
مقدار مصرف در كودكان نبايد از دوزاژ پيشنهادي بزرگسالان بيشتر شود.
مقدار مصرف در نارسايي کليه
در بيماراني که همودياليز مي‌ شوند، حدود 68% دارو پس از هر جلسه دياليز 3 ساعته برداشته مي‌ شود. پس از اتمام دياليز دوز دارو را تکرار کنيد. براي بيماراني که دياليز صفاقي مي‌ شوند، دوز نرمال در فواصل هر 48 ساعت يک بار داده شود.
موارد منع مصرف و احتياط
- در بيماران با سابقه کوليت، کاهش عملکرد کليه، بدي تغذيه و بيماراني که به مدت طولاني آنتي بيوتيک دريافت کرده‌اند، با احتياط مصرف شود.
- استفاده طولاني مدت از دارو باعث ايجاد عفونت ثانويه مي‌ شود.
- در بيماران با سابقه حساسيت به پني سيلين بويژه واکنشهاي با واسطه IgE (مانند آنافيلاکسي، آنژيوادم، کهير) با احتياط مصرف شود.
- مصرف دارو ممکن است، کوليت به دنبال مصرف آنتي بيوتيک يا کوليت ثانويه به کلستريديوم ديفيسيل ايجاد کند.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: تب، سردرد، درد.
قلبي- عروقي: فلبيت.
دستگاه گوارش: کوليت، اسهال، تهوع، کانديداي دهاني، استفراغ.
ادراري-تناسلي: واژينيت.
پوست: خارش، راش، کهير.
ساير عوارض: التهاب.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: تشنج، انسفالوپاتي و تحريک پذيري عصبي- عضلاني.
درمان: انجام اقدامات حمايتي توصيه مي‌ شود. چنانچه کليه بيمار نارسا باشد، همودياليز جهت حذف دارو از بدن او پيشنهاد مي‌ شود.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- نمونه جهت کشت و تست حساسيت ميکروبي قبل از شروع دوز اول گرفته شود. درمان ممکن است پس از اين نتايج شروع شود.
2- در هنگام انفوزيون سفپيم، قطع ساير محلولها توصيه مي‌ شود.
3- جهت تزريق عضلاني، دارو را با آب مقطر، محلول نرمال سالين، دکستروز 5% و ليدوکايين 1 يا 5% مي‌ توان رقيق کرد.
4- در بيماران با کاهش عملکرد کليه، عملکرد کليه قبل از شروع درمان و در حين آن کنترل شود. چنانچه دوز دارو در اين بيماران تنظيم نشود، عوارض جدي مانند انسفالوپاتي، ميوکلونوس، تشنج و نارسايي کليه مي‌ تواند اتفاق بيفتد.
5- مقدار گلوکز ادرار بوسيله واکنشهاي آنزيمي گلوکز اکسيداز مانند chemstrip يا diastix چک شود.
6- بيمار بررسي شود، به خصوص اگر بيمار مدت طولاني تحت درمان با سفپيم مي‌ باشد يا کاهش عملکرد کليه داشته يا در وضعيت بد تغذيه به سر مي‌ برد. در صورت لزوم ويتامين K به بيمار داده شود.
7- ويال سفپيم محتوي آرژينين مي‌ باشد.
مکانيسم اثر:
تداخل دارويي
استفاده همزمان با آمينوگليکوزيدها، ممکن است ريسک سميت کليوي و گوشي را افزايش دهد.
استفاده همزمان با ديورتيکهاي قوي مانند فوروزمايد ممکن است خطر سميت کليوي را افزايش دهد.
فارماكوكينتيك:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
اين دارو مي‌ تواند فعاليت پروترومبين را، بويژه در بيماران با نارسايي کبدي يا کليوي يا وضعيت بد تغذيه و آنهايي که به مدت طولاني سفپيم دريافت کرده‌اند، کاهش دهد. ممکن است به صورت کاذب موجب مثبت شدن نتايج آزمايش قند ادرار به روش clinitest شود. سفپيم نتيجه آزمون کومبس را نيز مثبت مي‌ کند.
مكانيسم اثر
اثر ضد باکتري: اين دارو اثر باکتريسيدال خود را از طريق مهار سنتز ديواره سلولي اعمال مي‌ کند و معمولاً بر عليه ميکرو ارگانيسمهاي گرم مثبت مانند S. pneumoniae، S. aureus و S. pyogenes و ميکروارگانيسمهاي گرم منفي مانند گونه ‌هاي enterobacter، E.coli، k. pneumoniae، P. mirabilis و P. aeruginosa فعال مي‌ باشد.
فارماکوکينتيک
جذب: پس از تزريق عضلاني به صورت کامل جذب مي‌ شود.
پخش: به صورت گسترده پخش مي‌ شود. پيوند پروتئيني آن حدود 20% مي‌ باشد.
متابوليسم: به سرعت متابوليزه مي‌ شود.
دفع : حدود 85% به صورت داروي تغيير نيافته، کمتر از 1% به صورت متابوليت، 8/6% به صورت اکسيد و 5/2% به صورت اپيمر سفپيم در ادرار ترشح مي‌ شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيک.
طبقه‌‌بندي مصرف در بارداري: رده B
اشكال دارويي:
Injection, powder: 500mg, 1, 2 g
نکات قابل توصيه به بيمار
تزريق عضلاني دارو ممکن است دردناک باشد.
مصرف در سالمندان: با احتياط مصرف شود. سالمندان با نارسايي کليه به تنظيم دوز دارو نياز دارند.
مصرف در كودكان: اطلاعاتي در مورد نظيم دوز دارو در کودکان با نارسايي کليه در دست نيست، ولي تغييراتي مشابه آنچه در دوز داروي بزرگسالان اعمال مي‌ شود، پيشنهاد شده است.
مصرف در شيردهي: اين دارو در شير به مقدار بسيار اندکي ترشح مي‌ شود. با احتياط مصرف شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود