اطلاعات داروی سنامد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها براي درمان كوتاه مدت يبوست مصرف مي شوند.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده ها مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايليوم ،دردهاي شكمي ناشناخته ،خونريزي ركتوم با علت نامشخص ،بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي فرآورده هاي حاوي دانه گشنيز و يا زيره احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايند.
مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده ها موجب از بين رفتن كارايي روده ها،اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)،آلبومينوري و هماتوري مي گردد. مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد. در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis coli) مشاهده شده است. البته 12-4 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.
هشدار:
اين فرآورده ها مانند ساير ملينها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايليوم ،دردهاي شكمي ناشناخته ،خونريزي ركتوم با علت نامشخص ،بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
اين داروها به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايند.فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي ،آدرنوكورتيكوستروييدها،ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي وعصبي عضلاني مي نمايند.
مکانيسم اثر:
سنوزيدهاي B و A توسط باكتريهاي روده بزرگ متابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعال Rhein - anthrone مي گردند. اين تركيبات موجب تحريك و افزايش حركات پريستالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليتها شده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند. اثرات فوق احتمالا ناشي از افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها است. روغنهاي فرار موجود در گشنيز و زيره (موجود در بعضي از اين فراوده ها) به علت داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا مي گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.باتوجه به اينكه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد،بهتر است.
اين فرآورده ها درهنگام خواب مصرف شوند.
2.مصرف حداقل 8-6 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.
اشكال دارويي:
C-Lax:Tablet 750 mg
Herbilax:Capsul 290 mg
Senalin:Powder 40 g
Senalin 7.5:Dragee 500 mg
Sennamed:Tablet 650 mg
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌ها:
C-Lax: حاوي‌ 600 ميلي‌گرم‌ برگ‌ سنا (Cassia obovata)(معادل‌ 15 ميلي‌گرم‌سنوزيد B) و 100 ميلي‌گرم‌ دانه‌ گشنيز (Coriandrum sativum)مي‌باشد.
Herbilax: حاوي‌ 290 ميلي‌ گرم‌ پودربرگ‌ سنا (Cassia acutifolia) (معادل‌ 2/5%سنوزيد A و B) مي‌باشد.
Senalin: از مخلوط گياهان‌ زير تشكيل‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ سنا 50%
Cassia angustifolia
2. دانه‌ زيره‌ سبز 25%
Cuminum cyminum
3. گل‌ سرخ‌ 25%
Rosa damascena
Senalin 7.5: حاوي‌:
1. عصاره‌ خشك‌ برگ‌ و ميوه‌ سنا 34/2%
Cassia obovta
2. پودر گلبرگ‌ گل‌ سرخ‌ 15/1%
Rosa damascena
3. اسانس‌ رازيانه‌ 0/45%
Foeniculum vulgare
Sennamed: از عصاره‌ خشك‌ الكلي‌ برگ‌سنا (Cassia angustifolia) (معادل‌ 9 ميلي‌گرم‌ سنوزيد B و A) تهيه‌ شده‌ است‌.
مواد موثره‌:
هيدروكسي‌ آنتراسن‌ گليكوزيدها (سنوزيدA و B) و روغن‌هاي‌ فرار (نظير لينالول‌،كورياندرول‌، كومينالدئيد و سيترال‌).

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram