اطلاعات داروی سوفلوران


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) بيهوشي از راه استنشاقي (شروع و ادامه بيهوشي عمومي در كودكان و بزرگسالان).
حداقل غلظت آلوئولار (MAC) (غلظتي كه در آن 50% بيماران (بالاي 25 سال) به دارو پاسخ مي‌دهند) 6/2% مي‌باشد. سطوح بيهوشي جهت جراحي عمده با غلظتهاي بين 5 تا 3% به دست مي‌آيد. غلظتي كه در‌ آن فراموشي و كاهش آگاهي ايجاد مي‌شود 6/0% مي‌باشد.
تنظيم دوز: در نارسايي كليه و كبد با احتياط مصرف شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو و يا بيهوشي دهنده‌هاي هالوژنه؛ هيپرترمي شناخته شده و يا مشكوك.
موارد احتياط: احتمال تشنج
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: بي‌قراري، دليريوم.
قلبي ـ عروقي: براديكاردي، افت فشارخون.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
تنفسي: سركوب يا ايست تنفسي، هيپوكسمي.
ساير عوارض: لرز.
مسموميت و درمان
گزارشي در دست نيست.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان مهار كننده‌هاي CYP2E1 (مانند دي‌سولفيرام، ايزونيازيد و ميكونازول) ممكن است باعث افزايش سطح و اثر دارو گردد.
مصرف همزمان نيتريك اكسايد 50% باعث كاهش دوز معادل MAC تا ميزان 50% در بزرگسالان و 25% در كودكان خواهد شد.
مصرف همزمان بنزوديازپين‌ها و اپيوئيدها نيز باعث كاهش MAC سوفلوران مي‌شود.
سوفلوران مي‌تواند باعث افزايش سميت كليوي آمينوگليكوزيدها ‌گردد.
مصرف همزمان با داروهاي ضد فشارخون باعث كاهش بيشتر فشارخون مي‌گردد.
سوفلوران عملكرد مهار كننده‌هاي غيردپلاريزان عصبي عضلاني را تقويت مي‌نمايد.
مکانيسم اثر:
مشابه ايزوفلوران
فارماكوكينتيك:
جذب: سوفلوران ضريب توزيع خون/گاز پاييني دارد و در نتيجه شروع اثر و بازيابي آن سريع است. زمان شروع اثر آن ظرف 2 دقيقه مي‌باشد.
متابوليسم: 5-3% آن متابوليزه مي‌گردد.
دفع: توسط راههاي هوايي و بازدم دفع مي‌گردد.
اشكال دارويي:
Inhaler: 250mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بيهوشي دهندة عمومي استنشاقي هالوژنه.
طبقه‌بندي درماني: بيهوشي دهندة عمومي استنشاقي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
1- دارو در دماي اتاق نگهداري شود و در محيط‌هاي با جريان هواي محدود و يا بسته با احتياط مصرف شود.
2- به دليل ناپايداري سوفلوران احتمال ايجاد تركيبات سمي وجود دارد.
3- دارو توسط دستگاه مخصوص به بيمار رسانده شود.
4- كاهش فشارخون ناشي از دارو وابسته به دوز مي‌باشد.
مصرف در سالمندان: در سالمندان MAC كاهش يافته است (در سن 80 سالگي 50% آن كاهش مي‌يابد).
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارشي در دست نيست.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود