اطلاعات داروی فاکتور هشت

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كنترل و پيشگيري از خونريزي در بيماري هموفيلي A (كمبود ژنيتيكي فاكتور VIII) و در بيماراني با مهار كننده‌هاي اكتسابي فاكتور هشت در جريان خون، به شرطي كه تيتر مهار كننده كمتر از Bu 10 باشد.
دوز: جهت محاسبه ميزان افزايش در سطح فاكتور ضد هموفيليك بعد از تجويز فرآورده مي‌توان دوز فرآورده برحسب وزن را در عدد 2 ضرب كرد. به طور مثال تجويز Iu/kg 25 ازفرآورده Iu/dl 50 سطح فاكتور ضد هموفيليك را افزايش مي‌دهد. در مقابل براي محاسبه دوز نيز مي‌توان، درصد مورد انتظار افزايش فاكتور را در 2 تقسيم كرده و سپس در وزن بدن ضرب كرد. به طور مثال براي يك كودك kg 40، جهت افزايش 70% در سطح فاكتور ضد هموفيلي (AHF) IU 1400 فرآورده لازم است. ( Iu 1400 = 40 * 2/70)
الف) خونريزي خفيف از مفاصل و ماهيچه‌ها، خونريزي دهاني.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-12 ساعت به مدت 3-1 روز تجويز شده تا خونريزي كنترل شود و علائم باليني بهبود يابند. هدف رساندن سطح AHF به 40-20 درصد حد نرمال است.
ب) خونريزي وسيع از مفاصل يا ماهيچه‌ها يا هماتوم.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-12 ساعت به مدت 3 روز تجويز مي‌شود تا علائم مانند درد و ناتواني برطرف شوند. هدف رساندن سطح AHF به 60-30 درصد نرمال است.
پ) خونريزيهاي تهديد كننده حيات مانند CNS، خونريزي شديد شكمي و خونريزي از گلو.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-8 ساعت تجويز مي‌شود، تا خونريزي كنترل شود. هدف رساندن سطح AHF به 100-60 درصد نرمال است.
ت) جراحي مينور شامل كشيدن دندان.
تك دوز فرآورده به همراه داروي ضد فيبرينوليتيك خوراكي يك ساعت قبل از جراحي تجويز شود. هدف رساندن سطح AHF به 80-60 درصد حد نرمال است.
ث) جراحي ماژور.
هدف رساندن سطح AHF به 100-80 درصد حد نرمال، قبل و بعد از جراحي است. انفوزيون هر 24-8 ساعت يك بار تا پايدار شدن وضعيت بيمار تكرار شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
ملاحظات اختصاصي
1- تنها در بيماراني كه سطح مهار كننده كمتر از Bu/ml 10 است. اين فرآورده بايد استفاده شود.
2- بيماران از نظر واكنش‌هاي حساسيتي مانيتور شوند. علائم حياتي قبل و ضمن درمان ثبت شوند. بعضي بيماران يك واكنش حاد و گذراي آلرژيك (اريتم، كهير، درد پشت، تب) طي تجويز برخي فرآورده‌ها يا پس از آن نشان مي‌دهند.
3- دارو بر طبق دستورات كارخانه توليد كننده و با حلال مربوط رقيق شود. پس از افزودن حلال به ويال، آن را به آرامي بچرخانيد تا پودر خشك دارو كاملاً حل شود. محلولهاي رقيق شده در عرض 3 ساعت از تهيه بايد مصرف شوند. فاكتور ضد هموفيلي با سرعت ml/min 10 تجويز شود.
4- در صورت نياز به سرنگ، از نوع پلاستيكي استفاده شود (محلولهاي AHF به سطح سرنگهاي شيشه‌اي مي‌چسبند).
5- قبل از رقيق شدن فرآورده در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد در يخچال نگهداري شود. از منجمد نمودن آن اجتناب كنيد.
6- به بيمار توصيه شود كه هرگونه نشانه واكنش‌هاي حساسيتي را بلافاصله گزارش كند.
مصرف در كودكان: فراورده نوتركيب فاكتور ضدهموفيلي قابل استفاده در اين گروه سني و همچنين نوزادان مي‌باشد.
مصرف در بارداري: تأثير اين فرآورده بر روي جنين يا ضمن دوران حاملگي مشخص نيست. در طي دوران حاملگي تنها در صورت ضرورت از اين فرآورده استفاده شود.
مکانيسم اثر:
تجويز اين فرآورده باعث افزايش سطح فاكتور ضد هموفيلي در پلاسماي خون بيماران هموفيليك شده و از خونريزي خودبخودي يا بعد از تروما در اين بيماران جلوگيري مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بيماري فون‌ويلبراند، از آنجايي كه براي كنترل خونريزي سودمند نيست، در موارد انواع نوتركيب اين فرآورده، در بيماران داراي حساسيت شناخته شده به پروتئين‌هاي موش، همستر و گاو منع مصرف دارد.
تنها در موارد كمبود فاكتور VIII استفاده شود، در كمبود ساير فاكتورهاي انعقادي نبايد استفاده شود.
از آنجا كه اين فرآورده حاوي پروتئين‌هاي با منشأ موش، گاو و يا همستر است. احتمال تشكيل آنتي‌بادي بر ضد آن و واكنش‌هاي حساسيتي در بيمار وجود دارد.
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 250,500U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد هموفيلي A.
طبقه‌بندي درماني: ضد هموفيلي A.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري:
Beriate P,Emoclot , Haemoctin , Octanate, Immunate , Haemofil M, Factane, Benate P

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite