logo

اطلاعات داروی فسفسترول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
فسفسترول يك استروژن است كه در درمان جانشيني استروژن ها در مواردي مانند واژينيت ،كم كاري تخمدان ،نارسايي اوليه تخمدان و در درمان كارسينوم متاستاز يافته پستان و پروستات مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در صورت ابتلاء به سرطان پستان (متاستاز نيافته)،يرقان انسدادي ،نيوپلاسم هاي وابسته به استروژن ،بيماري هاي ترومبوآمبوليك و خونريزي با علت نامشخص دستگاه تناسلي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
اختلال در قاعدگي و اختلالات گوارشي از عوارض جانبي دارو هستند.
هشدار:
در صورت ابتلاء به سرطان پستان (متاستاز نيافته)،يرقان انسدادي ،نيوپلاسم هاي وابسته به استروژن ،بيماري هاي ترومبوآمبوليك و خونريزي با علت نامشخص دستگاه تناسلي نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان استروژنها با داروهاي ضدانعقاد خوراكي ممكن است باعث كاهش اثرات اين داروها گردد. مصرف همزمان با داروهاي سمي براي كبد باعث تشديد آسيب كبدي مي شود. مصرف همزمان استروژنها با فنوباربيتال ،كاربامازپين ،فني تويين باعث كاهش اثرات استروژن ها مي شود. مصرف استروژن با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي باعث افزايش غلظت سرمي اين داروها مي شود. استروژنها اثرات پايين آورنده فشارخون داروهاي ضدفشارخون را كاهش مي دهند.
مکانيسم اثر:
استروژنها با اتصال به گيرنده هاي اختصاصي باعث ساخت پروتيين هايي مي شوند كه مسئول بروز اثرات اين داروها است.
استروژنها با كاهش آزادشدن LHRH ميزان هورمون هاي FSH و LH را كاهش مي دهند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.درمان با استروژن ها را بايد با كمترين مقدار مصرف شروع كرد.
2.به جز موارد خاص (مانند درمان سرطان) درمان با استروژنها بايد به صورت مصرف دوره اي (مانند 3 هفته مصرف دارو و يك هفته عدم مصرف)صورت پذيرد.
3.درمان با استروژنها ممكن است موجب تهوع به خصوص هنگام صبح گردد. معمولا مصرف غذاهاي جامد تا حدي اين حالت را تسكين مي دهد.
فارماكوكينتيك:
متابوليسم اين دارو كبدي است و به طور عمده از طريق كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Injection:250 mg/5 ml
Tablet:100 mg

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram