وحید مجیدی

اطلاعات داروی فلودروکورتيزون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو يك مينرالوكورتيكوييد است كه در درمان نارسايي غده فوق كليه مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
سرگيجه ،سردرد شديد،زيادي فشارخون ،تورم پاها و ضعف غيرعادي از عوارض جانبي دارو هستند.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان دارو با آمفوتريسين B يا استازولاميد ممكن است باعث كمي شديد پتاسيم خون گردد. مصرف همزمان با ديگوكسين ممكن است باعث بروز آريتمي قلبي شود مصرف همزمان فلودروكورتيزون با داروهاي مدريا مكملها پتاسيم ممكن است باعث تغييرات شديد پتاسيم خون شود.
مکانيسم اثر:
آدرنوكورتيكوييدها با عبور از غشاء سلولي با گيرنده هاي اختصاصي كمپلكس تشكيل داده و با تحريك رونويسي mRNA باعث ساخت پروتيين ها مي شوندكه مسيول بروز اثرات فيزيولوژيك آنها است.
فارماكوكينتيك:
متابوليسم دارو كبدي و كليوي است و به صورت متابوليت از طريق كليه دفع مي شود. نيمه عمر دارو 30 دقيقه و طول اثر آن كوتاه مدت است.
اشكال دارويي:
Tablet:0.1 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram