اطلاعات داروی فلوسيتوزين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
فلوسيتوزين در درمان عفونتهاي قارچي و مخمري سيستميك ،همراه با آمفوتريسين يا فلوكونازول در درمان مننژيت كرپيتوكوكي ،كانديدياز شديد و سيستميك ناشي از كانديداآلبيكنس (اندوكارديت ،پنوموني ،سپتي سمي و عفونتهاي مجاري ادرار) و همراه با آمفوتريسين در درمان ساير .عفونتهاي طولاني مدت و شديد مصرف مي شود
عوارض جانبي:
عوارض گزارش شده ناشي از مصرف اين دارو عبارتند از كم خوني ،هپاتيت يا يرقان ،واكنش هاي حساسيت مفرط (شامل بثورات جلدي ،قرمزي يا خارش)،كاهش گلبولهاي سفيد و پلاكتهاي خون ،اختلالهاي گوارشي (شامل درد شكم ،اسهال ،كاهش اشتها،تهوع و استفراغ)،اغتشاش شعور،توهم ،افزايش حساسيت پوست به نور و اثرات CNS (شامل سرگيجه يا منگي ،خواب آلودگي و سردرد).
تداخل دارويي:
.فلوسيتوزين ممكن است اثر ساير داروهاي تضعيف كننده مغز استخوان و پرتودرماني را در كاهش فعاليت مغز استخوان تشديد نمايد
مکانيسم اثر:
فلوسيتوزين پس از نفوذ در سلولهاي قارچي ،به فلويورواوراسيل كه يك آنتي متابوليت است ،تبديل مي شود.اين تركيب به نوبه خود در متابوليسم پيريميدن وارد مي گردد و بيوسنتزاسيدهاي نوكلييك و پروتيين ها را مختل مي سازد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.احتمال بروز واكنشهاي ناشي از حساسيت پوست به نور وجوددارد. از اين رو بيمار نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد قرارگيرد.
2.در صورت بروز سرگيجه ،منگي يا خواب آلودگي بايد احتياط كرد.
فارماكوكينتيك:
اين دارو بخوبي و بسرعت از مجراي گوارش جذب مي شود و پس از جذب به طور گسترده در تمام بدن منتشر مي گردد.غلظت سرمي دارو 21 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد.نيمه عمر دارو 5.62 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه ممكن است به 25012 ساعت افزايش يابد. دفع فلوسيتوزين عمدتا كليوي است.
اشكال دارويي:
Scored Tablet:500mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود