logo

اطلاعات داروی فنفلورامین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
به عنوان ضداشتها و مبارزه با چاقي.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
گرگرفتگي, مشکل گوارشي, اسهال, تعريق.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
قرص.
اطلاعات دیگر:
ميزان دارو را خودسرانه افزايش ندهيد و در حين مصرف رانندگي نکنيد.

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram