اطلاعات داروی فولیتروپین آلفا

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
القا تخمک‌گذاري: 75 واحد در روز به صورت زير پوستي در صورت نياز بعد از 2 هفته دوز را مي‌توان 5/37 واحد اضافه نمود.
در صورت نياز به دوز بيشتر مي‌توان هر يک هفته 5/37 واحد تا حداکثر 300 واحد در روز افزايش داد. درمان نبايد بيش از 35 روز ادامه يابد اگر پاسخ به دارو مناسب بود و يا رشد فوليکولها به ميزان کافي رسيد hCG يک روز بعد از آخرين دوز تجويز مي‌شود. در صورتي که سطح استراديول بيش از pg/mL 2000 بود يا تخمدانها بيش از حد بزرگ شده بودند يا درد شکمي بروز کرد تزريق HCG را انجام ندهيد يا متوقف کنيد.
IVF: درمان ابتداي در فاز اوليه فوليکولار (روز 2 يا 3 سيکل قاعدگي) با دوز 150 واحد در روز به صورت زير پوستي آغاز و تا رسيدن به جواب مناسب ادامه يابد اما در اکثر موارد درمان نبايد بيش از 10 روز ادامه يابد. در بيماران مسن تر از 35 سال که ترشح گونادوتروپين درونزاد آنها سرکوب شده است دوز ابتدايي 225 واحد در روز مي‌باشد. درمان مي‌بايست تا رشد کافي فوليکول ‌ها که با سونوگرافي تاييد شده باشد همزمان با اندازه گيري سطح استراديول ادامه يابد.
بعد از 5 روز مي‌توان تغيير دوز را بر حسب پاسخ بيمار به ميزان هر 3 تا 5 روز 75 تا 150 واحد اضافه نمود. دوز بيش از 450 واحد در روز توصيه نمي شود. اگر پاسخ به دارو مناسب بود و يا رشد فوليکولها به ميزان کافي رسيد HCG تجويز مي‌شود. در صورتي که تخمدانها بيش از حد بزرگ شده بودند تزريق HCG را انجام ندهيد يا متوقف کنيد.
القا اسپرماتوژنز: درمان با HCG شروع و زماني که غلظت تستوسترون به مقدار طبيعي رسيد دارو با 150 واحد 3 بار در هفته همراه با HCG 3 بار در هفته آغاز مي‌شود. درمان را بايد با حداقل ميزان دوز براي القا اسپرماتوژنز انجام داد.
حداکثر دوز 300 واحد 3 بار در هفته است و درمان را مي‌توان تا 18 هفته ادامه داد.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار Menotropins و Urofollitropin مراجعه شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
طبقه‌بندي درماني: گشاد كننده برونش
عوارض جانبي:
موارد و مقدار مصرف
الف) پيشگيري و درمان نگهدرانده برونكواسپاسم در بيماراني با بيماري برگشت‌پذير انسدادي راههاي هوايي يا آسم شبانه، كه معمولاً نياز به استفاده از بتا 2 آگونيست‌هاي استنشاقي كوتاه اثر دارند.
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 5 سال: يك كپسول 12 ميکروگرمي به طريق استنشاقي هر 12 ساعت. دوز كل روزانه نبايد از يك كپسول دو بار در روز تجاوز كند (mcg/day 24). اگر در بين دو دوز علامت وجود دارد، از بتا 2 آگونيست كوتاه اثر استفاده شود.
ب) درمان نگهدارنده COPD
بزرگسالان: يك كپسول 12 ميكروگرمي به صورت استنشاقي هر 12 ساعت. دوز روزانه بيشتر از 24 ميكروگرم توصيه نمي‌شود.
پ) پيشگيري از برونكواسپاسم ناشي از ورزش (فعاليت)
بزگسالان و كودكان بزرگتر از 5 سال: يك كپسول 12 ميكروگرمي به صورت استنشاقي حداقل 15 دقيقه قبل از فعاليت بدني تجويز شود. دوزهاي بعدي در صورت لزوم بايد با فاصله 12 ساعت از دوز اول باشد.
تداخل دارويي:
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
مکانيسم اثر:
نام‌هاي تجاري: Gonal F, Gonal F Pen,Bravelle
Formoterol Fumarate
نکات قابل توصيه به بيمار:
فارماكوكينتيك
جذب: دارو به سرعت وارد پلاسما مي‌شود. اوج اثر دارو 5 دقيقه بعد از يك دوز 120 ميكروگرمي بدست مي‌آيد. شبيه ساير فرآورده‌هاي استنشاقي بيشتر دوز دارو بلعيده شده و از طريق دستگاه گوارش جذب مي‌شود. مدت شروع اثر دارو 15 دقيقه بوده، بعد از 3-1 ساعت به اوج اثر مي‌رسد كه تا 12 ساعت ادامه دارد.
پخش: 61 تا 64 درصد به پروتئينهاي پلاسما متصل مي‌شود.
متابوليسم: عمدتاً از طريق گلوكورونيداسيون مستقيم و اُ ـ دمتيلاسيون با واسطه آنزيمهايCYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 صورت مي‌گيرد. در سطح درماني آنزيمهاي سيتوكرومي P450 را مهار نمي‌كند.
دفع: بعد از استفاده خوراكي: 59 تا 62 درصد از طريق ادرار و 32 تا 34 درصد در مدفوع در عرض 104 ساعت دفع مي‌شود. بعد از مصرف استنشاقي در بيماران آسمي، حدود 10% دوز كل به صورت تغيير نيافته در ادرار و 15 تا 18 درصد به صورت گلوكورونيده از طريق ادرار دفع مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بتا 2 آگونيست انتخابي طولاني اثر.
اشكال دارويي:
Injection: 600 IU/ml, 0.5ml, 600 U/ml, 0.75ml, 600 U/ml, 1.5ml
Injection, Powder: 75 IU
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گونادوتروپين.
طبقه‌بندي درماني: محرك تخمك ‌گذاري، محرك اسپرم سازي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
تداخل دارويي
داروهاي آدرنرژيك باعث تشديد اثرات فورمترول مي‌شوند. با احتياط استفاده كنيد. بتابلوكرها باعث آنتاگونيزه شدن اثر بتا آگونيست‌ها و ايجاد برونكواسپاسم در بيماران آسمي مي‌شوند. بهتر است همزمان با هم به كار نروند. از بتابلوكرهاي انتخابي جهت كاهش خطر برونكواسپاسم استفاده شود.
كورتيكواستروئيدها، ديورتيك‌ها و مشتقات گزانتين باعث تشديد هايپوكالمي ناشي از فورمترول مي‌شوند.
مهاركننده‌هاي MAO، ضدافسردگي‌هاي سه‌حلقه‌اي و ساير داروهايي كه باعث طولاني شدن فاصله QT مي‌شوند، ممكن است در صورت مصرف همزمان خطر آريتمي‌هاي بطني را افزايش دهند. با احتياط استفاده شوند.
مصرف همزمان ديورتيكهاي قوسي و تيازيدي باعث تشديد هايپوكالمي ناشي از بتا آگونيست‌ها مي‌شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
باعث افزايش سطح گلوكز و كاهش پتاسيم مي‌شود.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سرگيجه، خستگي، سردرد، بي‌خوابي، بي‌حالي، تحريك‌پذيري، ترمور.
قلبي- عروقي: آنژين، آريتمي، درد قفسه سينه، افزايش يا افت فشارخون، طپش قلب، تاكيكاردي.
چشم، گوش، حلق و بيني: خشكي دهان، ديس‌فوني، تونسيليت.
دستگاه گوارش: تهوع.
متابوليك: هايپرگليسمي، هايپوكالمي، اسيدوزمتابوليك.
عضلاني ـ اسكلتي: كرامپ‌هاي عضلاني.
تنفسي: برونشيت، عفونت، تنگي نفس.
ساير عوارض: راش، عفونتهاي ويروسي.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از اندازه باعث تحريك بيش از حد رسپتورهاي بتا و تشديد عوارض جانبي مي‌شود. كه ممكن است منجر به ايست قلبي و مرگ شود.
درمان شامل قطع دارو، مانيتورينگ قلبي و درمانهاي حمايتي و در صورت لزوم استفاده از بتا بلوكرهاي انتخابي مي‌باشد. اثر دياليز مشخص نيست.
ملاحظات اختصاصي
1- دارو جهت درمان بيماراني كه بيماري آنها با مصرف گهگاه بتا آگونيست‌هاي استنشاقي كوتاه اثر كنترل مي‌شود يا درمان حاد برونكواسپاسم توصيه نمي‌شود.
2- دارو ممكن است همراه بتا 2 آگونيست‌هاي كوتاه اثر، كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي و تئوفيلين جهت درمان آسم تجويز شود.
3- بيماراني كه دارو را 2 بار در روز دريافت مي‌كنند، نبايد دوزهاي اضافي جهت پيشگيري از آسم ناشي از ورزش دريافت كنند.
4- به عنوان جايگزين بتا 2 آگونيست‌هاي كوتاه اثر جهت درمان برونكواسپاسم حاد و يا جايگزين كورتيكواستروئيدهاي خوراكي يا استنشاقي دارو را استفاده نكنيد.
5- اگر دوز معمول دارو بيماري را كنترل نمي‌كند. و اثر بتا 2 آگونيست‌هاي كوتاه اثر كمتر شده است. بيمار و رژيم درماني را مجدداً ارزيابي كنيد.
6- در بيماراني كه قبلاً به صورت منظم از بتا 2 آگونيست‌هاي كوتاه اثر استفاده مي‌كردند، با اضافه كردن فورمترول، مصرف آنها را به مواقع لزوم تغيير دهيد.
7- دارو را تنها به صورت استنشاقي از طريق دهان تجويز كنيد. دارو جهت مصرف خوراكي نيست. كپسول درست بلافاصله قبل از مصرف در آئرولايزر گذاشته شود. بيمار نبايد به داخل دستگاه بدمد.
8- آئرولايزر دارو نبايد با Spacer (آسم يار) استفاده شود.
9- تنها يك بار سوراخ كردن كپسول كافي است. به ندرت ممكن است پوكه ژلاتيني كپسول نيز خرد شده و با تنفس وارد دهان و ريه بيمار شود. براي جلوگيري از اين حالت در مورد مصرف دقيق و نحوه نگهداري دارو به بيمار توصيه شود.
10- دارو ممكن است باعث واكنشهاي پارادوكسيكال متناقض شود. در صورت بروز بلافاصله مصرف دارو قطع شده و از داروهاي جايگزين استفاده شود.
11- مراقب واكنشهاي حساسيتي فوري مانند آنافيلاكسي، كهير، آنژيوادم، راش و برونكواسپاسم ناشي از دارو باشيد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار توصيه كنيد، بدون مشورت با پزشك دوز يا دفعات مصرف دارو را تغيير ندهد.
2- ساير داروهايي را كه جهت كنترل آسم به كار مي‌بريد، متوقف نكرده يا دوز آنها را كم نكنيد.
3- در موارد حملات حاد آسم از بتا 2 آگونيست‌هاي كوتاه اثر استفاده كنيد. اين دارو مؤثر نيست.
4- در صورت بدتر شدن علائم، مؤثر نبودن درمان يا افزايش مصرف بتا 2 آگونست‌هاي كوتاه اثر به پزشك خود اطلاع دهيد.
5- تهوع، استفراغ، لرز، سردرد، ضربان قلب سريع يا نامنظم يا بي‌خوابي را گزارش دهيد.
6- بيشتر از دوز توصيه شده دارو را مصرف نكنيد.
7- جهت درمان آسم ناشي از ورزش، 15 دقيقه قبل از فعاليت بدني دارو را استفاده كنيد. تكرار دوز بعدي با فاصله 12 ساعت از دوز اول باشد.
8- با مصرف اين دارو ممكن است، طپش قلب، درد قفسه سينه، ترمور، تحريك‌پذيري رخ دهد.
9- آئرولايزر دارو را همراه با آسم يار استفاده نكنيد و به داخل آن ندميد.
10- آئرولايزر دارو را به هيچ وجه شستشو نداده و هميشه خشك نگه داريد.
11- از تماس كپسولها با هواي مرطوب يا نگه داشتن آنها با دست مرطوب اجتناب كنيد.
12- در صورت حامله شدن يا شيردهي به پزشك خود اطلاع دهيد.
مصرف در سالمندان: تفاوت چنداني در اين گروه سني مشاهده نشده است ولي ازدياد حساسيت برخي از آنان محتمل است.
مصرف در كودكان: ايمني و اثربخشي دارو در كودكان كوچكتر از 5 سال اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. با احتياط استفاده شود.
نام‌هاي تجاري: Atimos, Foradil, Oxis
مکانيسم اثر
اثر برونكوديلاتور: فورمترول فومارات از طريق اثر بتا 2 آگونيست طولاني اثر باعث گشاد شدن موضعي راههاي هوايي ريه مي‌شود. چون رسپتورهاي بتا 2 در قلب نيز وجود دارند. تحريك آنها ممكن است رخ دهد. در سطح سلولي، فورمترول باعث فعال شدن آدنيل‌سيكلاز و تبديل ATP به CAMP مي‌شود.
اين افزايش CAMP باعث ريلاكس شدن ماهيچه‌هاي صاف راههاي هوايي و مهار آزاد شدن واسطه‌هاي التهابي از ماست سل‌ها مي‌شود.
اشكال دارويي:
Inhaler: 4.5 , 9 , 12 mcg
Inhaler: 12 mcg/capsule

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite