اطلاعات داروی لووفلوکساسین

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آنتي بيوتيک وسيع الطيف (کربوکسي کينولون فلوئورينه).
a) سينوزيت ماگزيلاري حاد ايجاد شده توسط گونه هاي فعال استرپتوکوکوس پنومونيه، موراکسلا کاتاراليس يا هموفيلوس آنفلوآنزا:
b) برونشيت مزمن باکتريال ايجاد شده توسط استافيلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونيه، موراکسلا کاتاراليس يا هموفيلوس آنفلوآنزا، هموفيلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسيلاپنومونيه، کلاميديا پنومونيه، لژيونلا پنومونيه و مايکوپلاسما پنومونيه.
c) عفونت پوستي يا ساختمان هاي پوست بدون عارضه خفيف تا متوسط ناشي از استافيلوکوک اورئوس يا استرپتوکوک پيوژن
d)پروستاتيت باکتريال مزمن ناشي از اشرشياکلي، انتروکوکوس فاسياليس و يااستافيلوکوکوس اپيدرميس
e) عفونت دستگاه ادراري عارضه دار خفيف تا متوسط ناشي از انتروکوکوس فاسياليس، اشرشياکلي، کلبسيلاپنومونيه، پروتئوس ميرابيليس، پسدوموناس آئروژينوزا
f) پيلونفريت حاد خفيف تا متوسط ناشي از اشرشياکلي
g) عفونت پوستي يا ساختمان هاي پوست عارضه دار ناشي از استافيلوکوک اورئوس حساس به متي سيلين، استرپتوکوک پيوژن يا پروتئوس ميرابيليس
h) پنوموني اکتسابي از جامعه ناشي از گونه هاي استرپتوکوک حساس به پني سيلين، هموفيلوس آنفلوآنزا، هموفيلوس پارا آنفلوآنزا، مايکوپلاسما پنومونيه
i) آنتراکس
J) اسهال مسافرتي
k)پيشگيري از اسهال مسافرتي
عوارض جانبي:
سرگيجه، انسفالوپاتي، بي خوابي، درد، پارستزي، تشنج، وازوديلاسيون، درد قفسه سينه، تپش قلب، فارنژيت،فوتوفوبي، کاهش بينايي موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کوليت سودوممبرانوس، نفخ، واژينيت، آنمي هموليتيک، کاهش تعداد لنفوسيت، هايپوگليسمي، پارگي تاندون، اريتما مولتي فرم، سندروم استيونس جانسون، آنافيلاکسي، واکنش هاي ازدياد حساسيت.
تداخل دارويي:
a) مصرف همزمان آنتا اسيد ها با لو فلوکساسين ممکن است سبب کاهش جذب اين دارو شوند.
b) نمک هاي آهن، ترکيبات محتوي زينک و سوکرالفيت ممکن است با جذب روده اي لوفلوکساسين تداخل ايجاد کنند.
c) مصرف همزمان اين دارو با NSAIDs ممکن است سبب افزايش تحريکات CNS شود.
d) مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين ممکن است سبب کاهش کليرنس تئوفيلين شود
مکانيسم اثر:
دارو سبب مهار DNA gyrase باکتري هاي حساس مي شود
فارماكوكينتيك:
ميزان پلاسمايي دارو پس از مصرف به فرم خوراکي قابل مقايسه با فرم تزريق وريدي است و بنابراين هر دو روش استفاده قابل جايگيزيني با يکديگر است. نيمه عمر دفعي دارو 6-8 ساعت مي باشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite