اطلاعات داروی لوکوورين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
لوكوورين پادزهر مسموميت با آنتاگونيست هاي اسيدفوليك مانند پيريمتامين ،متوتركسات يا ترمتوپريم ميباشد.
لوكوورين جهت جلوگيري از مسموميت شديد ناشي از مصرف بيش از اندازه متوتركسات يا درمان با مقادير زياد اين دارو به عنوان بخشي از برنامه هاي شيمي درماني در درمان چند نوع سرطان مصرف مي شود.همچنين لوكوورين براي درمان كم خونيهاي مگالوبلاستيك ناشي از اسپرو،كمبودهاي تغذيه اي ،آبستني و شيرخوارگي كه درمان با اسيدفوليك خوراكي در مورد آن عملي نيست ،به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
درصورت وجود كم خوني پرنيسيوز يا كمبود ويتامين B12 نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
به صورت نادر بثورات جلدي ،كهير،خارش يا خس خس سينه ناشي از مصرف دارو گزارش شده است.
هشدار:
درصورت وجود كم خوني پرنيسيوز يا كمبود ويتامين B12 نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف مقادير زياد لوكوورين ممكن است اثر ضدتشنج با ربيتورات ها،هيدانتويين و پريميدون را خنثي كند.استفاده همزمان لوكوورين با فلورواوراسيل ممكن است ضمن افزايش اثرات درماني آثار سمي فلورواوراسيل را نيز افزايش دهد.اگرچه اين دو دارو ممكن است در مواردي با هم مصرف شوند.
مکانيسم اثر:
لوكوورين ممكن است از طريق رقابت با متوتركسات در فرآيند انتقال به داخل سلول مانع اثر متوتركسات روي سلول هاي مغز استخوان و مجراي گوارش شود اما ظاهرا بر مسموميت كليوي ناشي از مصرف متوتركسات بي تاثير است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شد فورا به پزشك مراجعه گردد.مصرف مقادير اضافي لوكوورين ممكن است لازم باشد.
فارماكوكينتيك:
لوكوورين پس از مصرف خوراكي به سرعت جذب شده و مقادير متوسطي از آن از سد خوني مغزي عبور مي كند و به مقدار زياد در كبد تجمع مي يابد.طول مدت اثر آن در همه راههاي مصرف دارو 3-6 ساعت است .ميزان 80-90 درصد دارو از طريق كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Injection:30mg,3mg/ml,25mg/5ml Tablet:15mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود