اطلاعات داروی لیدوکائین ای

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق آميدي - سمپاتوميمتيک.
طبقه‌بندي درماني: بي حس کننده موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
اشكال دارويي:
Injection

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite