اطلاعات داروی همودياليز محلول غليظ


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
خارج كردن مواد اضافي و متابوليت‌ها در بيماران مبتلا به اورمي تحت دياليز، مسموميت‌هاي حاد.
بر حسب مقدار پتاسيم خون بيمار، يكي از محلول‌هاي دياليز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مكانيسم اثر
اوره، كراتينين، اسيد اوريك، فسفات يا ساير متابوليت‌هايي كه به‌طور طبيعي توسط كليه‌ها دفع مي‌شوند، به سهولت از خون به داخل محلول دياليز انتشار مي‌يابند، و اين كار تا برابر شدن غلظت اين مواد در خون و محلول دياليز ادامه مي‌ يابد. از آنجا كه غلظت كلرور سديم و پتاسيم اوليه در خون بيشتر از محلول دياليز است، اين مواد نيز به داخل محلول دياليز انتشار مي‌يابند. به دليل بيشتر بودن حجم محلول دياليز از حجم خون، خروج كامل مواد اضافي از خون به آساني صورت مي‌گيرد.
اشكال دارويي:
SOLUTION, CONCENTRATE
Hemodialysis Concentrated I: ((Na+4725mEq+Mg+ +35mEq + K+ 35mEq + Ca++ 87.5mEq + Cl- 3657.5mEq + Acetate 1225 mEq + Dextrose 70 g) / L Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 70 g Dextrose/1000 ml
Hemodialysis Concentrated II: (Na+ 4725 mEq+MG++ 35mEq + K+ 70mEq+Ca++ 87.5mEq+ Cl- 3692.5 mEq+Acetate 1225mEq + Dextrose 70 g) / L Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 70 g Dextrose/1000 ml
Hemodialysis Concentrated III: (Na+4725mEq + Mg++35mEq + K+ 105mEq + Ca++ 87.5mEq + Cl- 3745 mEq+Acetate 1225 mEq + Dextrose 70 g) / L Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 70 g Dextrose/1000 ml
Hemodialysis Concentrated II, Acidic: (Na+3710mEq+ Mg++35mEq + K+ 70mEq + Ca++ 87.5mEq + Cl- 3902.5 mEq + CH3Coo- 122.5 mEq + Dextrose 70 g) / L Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 70 g Dextrose/1000 ml
Hemodialysis Concentrated I,without Dextrose: (Na+ 4725 mEq + Mg ++35 mEq + K+ 35mEq + Ca++ 87.5 mEq + Cl- 3657.5 mEq + Acetate 1225mEq) / L
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: الكتروليت.
طبقه‌بندي درماني: محلول دياليز.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
قبل از مصرف محلول همودياليز، بايد آن را با آب خالص رقيق كرد (يك قسمت محلول همودياليز و 34 قسمت آب).
محلول‌هاي غليظ همودياليز بايد در ظروف شيشه‌اي يا پلاستيكي مناسب كه يون يا مواد مضر آزاد نمي‌كنند، نگهداري شوند.
محلول‌هاي همودياليز به استريل شدن نياز ندارند، ولي براي جلوگيري از آلودگي ميكروبي دستورات بهداشتي بايد به‌طور كامل رعايت گردند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود