وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی هیدروکسیزین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف ـ اضطراب، فشار عصبي، زيادي فعاليتهاي حركتي. بزرگسالان: mg 100-50 خوراكي 4 بار در روز استفاده شود. كودكان بزرگتر از شش سال: از راه خوراكي ، مقدار mg/day 100-50 در مقادير منقسم مصرف مي‌شود. كودكان كوچكتر از شش سال: از راه خوراكي ، مقدار mg/day 50 در مقادير منقسم مصرف مي‌گردد. ب) خار ش: بزرگسالان: mg 25 خوراكي 4-3 بار در روز مصرف مي‌شود. كودكان بزرگتر از 6 سال: mg 100-50 در روز در دوزهاي منقسم استفاده مي‌شود. كودكان زير 6 سال: mg 50 در روز در دوزهاي منقسم استفاده مي‌شود. مكانيسم اثر اثر ضد اضطراب و تسكين‌بخش: هيدروكسي‌زين از طريق كاهش فعاليت بعضي از نواحي زير قشري CNS موجب بروز اثرات تسكين بخش و ضد اضطراب مي‌شود. اين دارو با مصرف مقادير زياد ، اثر ضد درد نيز دارد. اثر ضد خارش: هيدروكسي زين براي پيوند يافتن به گيرنده‌هاي سلولي به طور مستقيم با هيستامين رقابت مي‌كند. ساير اثرات: هيدروكسي زين به عنوان يك داروي كمكي براي ايجاد تسكين و داشتن اثرات آنتي هيستامين و آنتي كولينرژيك ، قبل و بعد از جراحي به كار مي‌رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
هيدروكسي زين ممكن است بر اثرات داروهاي مخدر شبه ترياك، باربيتوراتها، الكل، داروهاي آرام‌بخش و ساير داروهاي مضعف CNS افزوده يا آنها را تشديد كند. مقدار مصرف داروهاي مضعف CNS بايد تا حدود 50 درصد كاهش يابد. مصرف همزمان با ساير داروهاي آنتي كولينرژيك موجب بروز اثرات اضافي آنتي كولينرژيك مي‌شود. هيدروكسي زين ممكن است اثر اپي‌نفرين در انقباض عروق را مسدود سازد. اگر مصرف يك داروي منقبض كننده عروقي موردنياز باشد ، بايد از نور‌اپي‌نفرين يا فنيل افرين استفاده شود.
تداخل دارويي:
هيدروكسي زين موجب افزايش كاذب غلظت ادراري 17- هيدروكسي كورتيكواستروئيد مي‌شود. همچنين، اين دارو ممكن است موجب به دست آمدن نتايج منفي كاذب در آزمونهاي آلرژن پوستي از طريق مهار پاسخ پوست به هيستامين شود.
مکانيسم اثر:
جذب: بعد از مصرف خوراكي، به سرعت و به طور كامل جذب مي‌شود. پخش: چگونگي پخش اين دارو در انسان به خوبي مشخص نيست. متابوليسم: تقريباً به طور كامل در كبد متابوليزه مي‌شود. دفع: متابوليتهاي هيدروكسي زين عمدتاً از طريق ادرار و مقادير كمي از دارو و متابولينهاي آن از طريق مدفوع دفع مي‌شوند . نيمه عمر اين دارو سه ساعت است. اثر تسكين بخش اين دارو ممكن است تا 6-4 ساعت ، و اثر ضد هيستامين آن تا مدت چهار روز باقي بماند.
قرص، شربت

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

لحظه تحویل سال جدید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram