وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی يومان کمپلکس دی آی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بزرگسالان: بيماران دچار هموفيلي A و B داراي مهار كننده فاكتور VIII كه دچار خونريزي شده يا تحت عمل جراحي قرار مي‌گيرند:
- دوزاژ توصيه شده كلي: Iu/kg 100-50 (حداكثر Iu/kg 200).
- خونريزي مفصلي: ميزان Iu/kg 50 هر 12 ساعت تجويز مي‌شود كه مي‌توان ميزان مصرف را تا Iu/kg 100 افزايش داد؛ مصرف دارو تا زمان بهبودي علائم و نشانه‌ها ادامه پيدا مي‌كند.
- خونريزي از غشاهاي مخاطي: مقدار Iu/kg 50 هر 6 ساعت توصيه مي‌شود كه مي‌توان ميزان مصرف را به Iu/kg 100 افزايش داد؛ (حداكثر: 2 تجويز در روز يا Iu/kg/day 200).
- خونريزي بافت نرم: مقدار Iu/kg 100 هر 12 ساعت مصرف مي‌شود (حداكثر Iu/kg/day 200).
- ساير خونريزي‌هاي شديد: ميزان Iu/kg 100 هر 12 ساعت تجويز مي‌گردد؛ در صورت نياز مي‌توان تجويز دارو را هر 6 ساعت انجام داد و مصرف دارو تا ايجاد بهبودي باليني ادامه مي‌يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
اين دارو مي‌تواند منجر به كاهش فيبرينوژن و پلاكت‌ها شده و به طور قابل توجهي منجر به طولاني شدن زمان ترومبين، PT و PTT مي‌گردد.
عوارض جانبي
قلبي ـ عروقي: تغييرات فشارخون، درد قفسه سينه، MI، تغييرات ضربان نبض، ترومبوآمبولي.
پوست: راش، كهير.
خون: DIC، كاهش فيبرين، كاهش تعداد پلاكت‌ها، افزايش PT و PTT.
تنفسي: سرفه، ديسترس تنفسي.
ساير عوارض: واكنش‌هاي آلرژيك.
مسموميت و درمان
مصرف دوزهاي بالاي فرآورده با مشكلات ترومبوتيك شامل MI و DIC همراه بوده است. (ميزان مصرف در تك دوز نبايد از Iu/kg 100 و در روز از Iu/kg 200 بيشتر شود).
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: مصرف دارو در بيماران داراي مكانيسم انعقادي طبيعي ممنوع مي‌باشد.
موارد احتياط: بايستي استفاده از اين فرآورده در بيماران دچار بيماريهاي كبدي، پس از اعمال جراحي، در نوزادان، يا در بيماران در معرض خطر بروز حوادث ترومبوآمبوليك، DIC يا در بيماران داراي شواهدي از فيبرينوليز با احتياط صورت گيرد.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
تركيبات آنتي فيبرينوليتيك مي‌توانند منجر به افزايش اثرات اين فرآورده شوند و لازم است از مصرف همزمان آنها اجتناب گردد.
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 500,1000U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق فرآورده خوني، aPCC.
طبقه‌بندي درماني : تركيب آنتي هموفيلي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري : Uman Complex I.D ,Beriplex, Feiba TIM 4
ملاحظات اختصاصي
1- سرعت انفوزيون فرآورده نبايد از Iu/kg 2 در دقيقه تجاوز كند.
2- حداكثر مقدار مجاز مصرف دارو در تك دوز Iu/kg 100 و در روز Iu/kg 200 مي‌باشد.
3- فرآورده‌هاي تهيه شده از پلاسماي انساني ممكن است حاوي عوامل عفوني بوده و منجر به انتقال اين بيماريها گردند.
4- اين فرآورده حاوي mg/ml 8 سديم مي‌باشد.
5- لازم است بيماران حين مصرف اين فرآورده از نظر بروز علائم و نشانه‌هاي DIC (تغييرات در فشارخون، ضربان نبض، درد قفسه سينه/ سرفه، افت پلاكت يا كاهش فيبرينوژن، طولاني شدن قابل توجه زمان ترومبين، PT يا PTT) كنترل گردند.
6- به دليل احتمال بروز هايپوتانسيون با اين فرآورده لازم است حين تجويز آن، اپي‌نفرين در دسترس باشد.
مصرف در شيردهي: ميزان ورود فرآورده به شير مشخص نيست و لازم است مصرف آن با احتياط صورت گيرد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

تست آنلاین سنجش بینایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram