وحید مجیدی

اطلاعات داروی پابا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پابا به عنوان محافظت كننده پوست در مقابل نور خورشيد مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
با مصرف اين دارو ممكن است درماتيت تماسي بروز كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. در صورت بروز تحريك يا بثورات جلدي از مصرف دارو بايد خودداري شود.
2. از تماس دارو با چشمها خودداري شود.
3. اين دارو ممكن است باعث تغيير رنگ لباسها شود.
Lotion:5%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram