اطلاعات داروی پابا کا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پتاسيم پابا در درمان انواع اختلالات همراه با فيبروز وسيع از قبيل اسكلرودرما،درماتوميوزيت ،مورفيا،پمفيگوس و بيماري پيروني (Peyrony) مصرف شده است.
عوارض جانبي:
كاهش اشتها و تهوع از عوارض شايع مصرف اين دارو هستند.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان اين دارو با آمينوساليسيلاتها يا سولفوناميدها ممكن است اثر ضدميكربي آنها را مهار نمايد. زيرا باكتريهاي بيماري زا،پتاسيم آمينوبنزوآت را بهتر از سولفوناميدها و آمينوساليسيلاتها جذب مي كنند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.براي كاهش ناراحتي هاي گوارشي دارو با غذا مصرف شود و در صورت تداوم مشكلات گوارشي به پزشك مراجعه گردد.
2.مصرف هر يك از دفعات دارو با يك ليوان آب يا شير،ناراحتي هاي گوارشي را به حداقل مي رساند.
3.پودر يا قرص دارو قبل از مصرف در آب يا آب ميوه حل شده و ميل گردد.
4.مصرف دارو بدون تغذيه مناسب طي روزهاي متوالي ،ممكن است به كاهش قندخون منجر شود.
فارماكوكينتيك:
بهبود فيبروز معمولا طي سه ماه اول درمان بروز مي نمايد.
اشكال دارويي:
Tablet:500 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram